Синтез дибензомакрогетероциклів на основі о-ациланілінів і вивчення їх структури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Хімія оксаазамакрогетероциклів має інтенсивний розвиток у теперішній час. Багато із цих сполук (аза-краун-ефіри та ін.) є ефективними аналітичними реагентами, екстрагентами, компонентами сенсорів, біологічно активними сполуками. Вони і їх комплекси застосовуються в якості каталізаторів. Супрамолекулярні комплекси таких речовин використовуються в якості моделей ліганд-рецепторних і фермент-субстратних комплексів. 0-Ациланіліни та їх похідні є доступними і зручними синтонами для синтезу конденсованих гетероциклічних сполук різноманітних класів. На окремих прикладах показано можливість одержання на базі таких синтонів і макрогетероциклічних сполук. Хімія оксаазамакрогетероциклів інтенсивно розвивається і в теперішній час.
Циклизацией 2-хлорацетамидопроизводных сын-оксимов 2-амино-5-заме-щенных бензофенонов в присутствии различных оснований были получены соответствующие 8,18- дизамещенные 6,16-дифенил-1,2,3,11,12,13-гексагидроди-бензо[g,о][1,5,11,15]тетрааза-4,14- диоксациклогексадецин-2,12-дионы, 5-фенил-З-гидрокси-1,2-дигидро-ЗН-1,4-бенздиазепин2-оны, а также 1,2,3-тригидро-4,1,5-бензоксадиазоцин-2-оны. Строение полученных соединений подтверждено мето-дами ИК, УФ спектроскопии, спектроскопии ПМР и масс-спектрометрии, а для дибензомакрогетероциклов - также двумя встречными методами синтеза. Изучена антиагрегационная активность и психотропные свойства некоторых представителей ряда дибензомакрогетероциклов.
Опис
Ключові слова
дибензо, макрогетероцикл, оксим, антиагрегаційна, антиагрегационная, dibenzo, macroheterocycle, oxime, antiaggregative
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету
DOI
ORCID:
УДК