Гидронимы в лирике А. С. Пушкина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье представлено исследование особенностей функционирования гидронимов в лирике А. С. Пушкина. Определены состав, структура и способы презентации гидронимов. Показан личностный параметр характеристики онимов в языковой картине мира А. С. Пушкина.
У статті представлено дослідження особливостей функціонування гідронімів в ліриці О. С. Пушкіна. Визначено склад, структуру і способи презентації гідронімів. Показаний особистісний параметр характеристики онімів в мовній картині світу О. С. Пушкіна.
The research of the peculiarities of the functioning of the hydronyms in Alexander Pushkin’s lyrics is represented in the article. The composition, structure and ways of presentation of hydronyms are defined. Personal specification of the characteristics of onyms in Alexander Pushkin’s linguistic view of the world is shown.
Опис
Ключові слова
гидроним, потамоним, мифогидроним, лирика, языковая картина мира, гідронім, потамонім, міфогідронім, лірика, мовна картина світу, hydronym, potamonim, mythohydronym, lyrics, linguistic view of the world
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК