Вплив комбінованої фармакопрофілактики інфекційних хвороб на стан шлунково-кишкового тракту лабораторних щурів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Метою роботи було дослідження можливості комбінованої фармакопрофілактики інфекційних захворювань при використанні антибіотиків у лабораторних тварин шляхом застосування комплексу препаратів, включаючи вітаміни та мінерали. Методи. Експеримент виконаний на 16-ти щурах віком 1,5 місяця: 8 – інтактні, 8 – фармакопрофілактика (Байтріл Байєр 10 мг/кг; аскорбінова кислота 2 г/л; розчин глюкози 50 г/л; Чіктонік 1мл/л; Байкокс 3 мл/л) впродовж 24 днів. Для біохімічних досліджень виділяли печінку, слизові оболонки шлунку, тонкої і товстої кишки, у яких визначали показники запалення (активність еластази та кислої фосфатази), стан неспецифічного антимікробного захисту (активність лізоциму), показник мікробного обсіменіння (активність уреази). Результати. Фармакопрофілактика за схемою у слизових оболонках травного тракту щурів призвела до підвищення маркерів запалення (активності кислої фосфатази та еластази), розвитку дисбіозу (підвищення активності уреази на тлі зменшення активності лізоциму). Більш значні зміни зареєстровано у слизовій оболонці товстої кишки. В печінці щурів встановлено збільшення активності еластази, кислої фосфатази та уреази поряд зі зниженням активності лізоциму, що вказує на наявність запалення та порушення антитоксичної та антимікробної функцій печінки. Висновок. Дослідження показало недостатність використання вітамінно-мінерального комплексу, аскорбінової кислоти та глюкози як захисних компонентів травного тракту від негативної дії антибіотиків. Це диктує необхідність пошуку більш ефективних протекторних засобів, здатних запобігати негативним наслідкам прийому антибіотиків.
The aim of the work was studying the possibility of combined pharmacoprophylaxis of infectious diseases during the use of antibiotics in laboratory animals by applying a complex of medicines, including vitamins and minerals. Methods. The experiment was performed on 16 rats aged 1.5 months: 8 – intact, 8 – pharmacoprophylaxis (Baytril Bayer 10 mg/kg; ascorbic acid 2 g/l; glucose solution 50 g/l; Chiktonic 1 ml/l; Baycox 3 ml/l) within 24 days. For biochemical studies, the liver, mucous membranes of the stomach, small and large intestine were isolated, in which indicators of inflammation (activity of elastase and acid phosphatase), the state of non-specific antimicrobial protection (activity of lysozyme), indicator of microbial insemination (activity of urease) were determined. Results. Pharmacoprophylaxis according to the scheme in the mucous membranes of the digestive tract of rats led to an increase in markers of inflammation (activity of acid phosphatase and elastase), development of dysbiosis (increase in urease activity against the background of decrease in lysozyme activity). More significant changes were registered in the mucous membrane of the large intestine. In the liver of rats, an increase in the activity of elastase, acid phosphatase and urease was established along with decrease in the activity of lysozyme, which indicates the presence of inflammation and a violation of the antitoxic and antimicrobial functions of the liver. Conclusion. The study showed the insufficiency of the use of vitamin-mineral complex, ascorbic acid and glucose as protective components of the digestive tract against the negative effects of antibiotics. This dictates the need to find more effective protective agents, capable of preventing the negative effects of antibiotics.
Опис
Ключові слова
щури, фармакопрофілактика інфекцій, антибіотики, травний тракт, запалення, дисбіоз, rats, pharmacoprevention of infections, antibiotics, digestive tract, inflammation, dysbiosis
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
ORCID:
УДК