О толпе, флешмобе и задачах социологии

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Широкое распространение информационных и коммуникативных технологий на базе компьютерной техники вызвало появление новых форм социального взаимодействия. В статье предлагается социологический анализ явления флешмоб (“мгновенная” толпа), рассматриваются его формы, причины возникновения и перспективы развития.
Широке розповсюдження інформаційних та комунікативних технологій на базі комп’ютерної техніки викликало появу нових форм соціальної взаємодії. У статті запропоновано соціологічний аналіз явища флешмоб (“миттєвий” натовп), розглянуто його форми, причини виникнення та перспективи розвитку.
The wide-spread of the informational and communicative technologies based on the computers is causing of appearance the new forms of social interaction. The article is devoted to the sociological analysis of the flash mob, its forms, its causes of appearance and the perspectives of its development.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 11: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
флешмоб, моббер, толпа, флешмоб, моббер, натовп, flash mob, mobber, mob
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК