Місце часової компетентності в структурі особистості

dc.contributor.authorПолещук, Лілія Василівна
dc.contributor.authorPoleshchuk, Liliia V.
dc.date.accessioned2024-01-22T10:16:34Z
dc.date.available2024-01-22T10:16:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті розглянуті актуальні питання компетентнісного підходу до вивчення особистості та часової компетентності. Проаналізовано основні напрями застосування компетентнісного підходу: в освітній галузі, у спеціальній педагогіці та психології, в управлінській та правоохоронній діяльності. Розкрито роль часової компетентності в розвитку особистості. Репрезентовано частину емпіричного дослідження щодо онтогенетичної та професійної рефлексії як частини часової компетентності. Часова компетентність та її різновиди безпосередньо стосується кожної людини у будь-якому віці та її можна вважати однією з ключових компетентностей особистості. Серед численних видів компетентності (життєвої, психологічної, предметної, курікулярної, ситуативної, особистісної та компетентності саморозвитку та ін.) саме часова не тільки займає особливий статус в структурі особистості, але й є її важливою складовою, оскільки протягом життя людина має раціонально розпоряджатися відведеним часом, передбачати майбутні події свого життя, будувати часові перспективи своїх досягнень, рефлексувати набутий життєвий досвід та реалізовувати його в особистому та професійному житті. Часова компетентність не тільки допомагає передбачати усвідомлення часу, емоційне ставлення до нього, організацію часу в професійному та особистому житті, але й формування таких важливих характеристик особистості, як висока стресостійкість, емоційна стабільність, самореалізація, що дозволяє розглядати її як важливий елемент у структурі особистості. Важливість формування часової компетентності на різних етапах онтогенезу має спиратися на особливості особистості, темпераменту, попереднього життєвого досвіду тощо. Розглядаючи часову компетентність як важливий елемент особистості, особливу увагу необхідно приділити рефлексивним здібностям щодо аналізу становлення життєвого досвіду у часовій розгортці та щодо рефлексії професійної діяльності.uk_UA
dc.description.abstractThe article discusses topical issues of the competence approach to the study of personality and temporal competence. The main areas of application of the competence approach are analyzed: in the field of education, in special pedagogy and psychology, in management and law enforcement activities. The role of temporal competence in personality development is revealed. Part of the empirical research on ontogenetic and professional reflection as a part of temporal competence is represented. Temporal competence and its varieties directly affect every person at any age and can be considered one of the key competences of the individual. Among the numerous types of competence (life, psychological, subject, curricular, situational, personal and self-development competence, etc.), it is time that not only occupies a special status in the structure of the personality, but is also an important component of it, since during life a person must rationally manage the allotted time , predict the future events of your life, build time perspectives of your achievements, reflect on the acquired life experience and implement it in your personal and professional life. Time competence not only helps to predict awareness of time, emotional attitude towards it, organization of time in professional and personal life, but also the formation of such important personality characteristics as high stress resistance, emotional stability, self-realization, which allows it to be considered as an important element in the personality structure. The importance of the formation of temporal competence at various stages of ontogenesis should be based on the characteristics of the personality, temperament, previous life experience, etc. Considering temporal competence as an important element of personality, special attention should be paid to reflective abilities regarding the analysis of the development of life experience in a temporal sweep and regarding the reflection of professional activity.
dc.identifierУДК 159.937.53
dc.identifier.citationПсихологія та соціальна роботаuk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18524/2707-0409.2022.1-2.286679
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/37284
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 1-2 (55-56).
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectструктура особистостіuk_UA
dc.subjectособистісний та професійний розвитокuk_UA
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA
dc.subjectчасова компетентністьuk_UA
dc.subjectонтогенетична рефлексіяuk_UA
dc.subjectпрофесійна рефлексіяuk_UA
dc.subjectставлення до часуuk_UA
dc.subjectстресостійкістьuk_UA
dc.subjectемоційна стабільністьuk_UA
dc.subjectpersonalityuk_UA
dc.subjectpersonality structureuk_UA
dc.subjectpersonal and professional developmentuk_UA
dc.subjectcompetence approachuk_UA
dc.subjecttemporal competenceuk_UA
dc.subjectontogenetic reflectionuk_UA
dc.subjectprofessional reflectionuk_UA
dc.subjectattitude to timeuk_UA
dc.subjectstress resistanceuk_UA
dc.subjectemotional stabilityuk_UA
dc.titleМісце часової компетентності в структурі особистостіuk_UA
dc.title.alternativeThe place of temporary competence in the structure of personalityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
117-130.pdf
Розмір:
443.42 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: