Становлення норм вимови приголосних української літературної мови у першодруках і рукописах ІІ половини ХІХ — початку ХХ ст. та їх науково-теоретичне обґрунтування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена проблемі становлення вимовних норм української літературної мови у II половині XIX — на початку XX ст. Рукописи й першодруки зазначеного періоду відтворюють процес стано- влення орфоепічних норм на даному хронологічному зрізі. Теоретичні праці кінця XIX — початку XX ст., у яких розглядається зву- ковий склад української мови, засвідчують науково-теоретичне обґрун- тування процесу формування норм української літературної вимови.
The article is devoted to the problem of Ukrainian pronunciation norms formation in the middle of XIX th — beginning of the XX th c. Manuscripts and first printed books of the period indicated reflect the process of the orthoepic norms within the chronological period. Theoretical works of the end of XIX th — beginning of XX th c., in which sound structure of the Ukrainian language is examined, show the scientific and theoretical grounding of the Ukrainian literary pronunciation norms' forming process.
Опис
Ключові слова
орфоепія, становлення, рукописи, першодруки, orthoepy, formation, manuscripts, carli printed books
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК