ВИДІЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ A З ТКАНИНИ ЯЄЧНИКА МЕТОДОМ ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Розроблена методика виділення та очищення карбоксипептидази А з тканин яєчника,що складається з поступового осадження ферменту сульфатом амонію та гель-хроматографії на сефадексах G-75 та G-100.Встановлено,що градієнтне висолення призводить до ефективного розподілу карбоксипептидази А по фракціях з максимальним виходом ферменту при 80%-ному насиченні (NH4)2SO4.Показано,що стабільні за умов хроматографії молекулярні форми карбоксипептидази А вихідного розчину та фракції,отриманної за 20%-ного насичення сульфатом амонію,мають близькі молекулярні маси,а ферменти фракцій,що отримані за 40%-ного та 60%-ного насичення,під час хроматографії піддаються обмеженому протеолізу без порушення активного центру.
Разработана методика выделения и очистки карбоксипептидазы А,состоящая из последовательного осаждения сульфатом аммония и гель-хроматографии на сефадексах G-75 и G-100.Установлено,что последовательное осаждение белков с помощью (NH4)2SO4 приводит к более эффективному разделению карбоксипептидазы А по фракциям с максимальным выходом фермента при 80%-ном насыщении.Стабильные при условиях хроматографии молекулярные формы карбоксипептидазы А исходного раствора и фермента,осажденного при 20%-ном насыщении сульфата аммония,имеют близкие молекулярные массы,а фермент из фракций, полученных после 40%-ного та 60%-ного насыщения, во время хроматографии подвергается ограниченному протеолизу без нарушения активности.
The method of extracting and purification of carboxypeptidase A consisting of step-by-step ammonium sulfate sedimentation and gel-chromatography on Sefadex G-75 and G-100 was obtained. It was studied that step-by-step sedimentation leads to more effective carboxypeptidase A division to fractions with the maximal exiting by 80% saturation. It was shown that stable under chromatography molecular forms of carboxypeptidase A from the initial solution and the 20% saturation fraction have similar molecular masses but the enzyme from 40% and 60% saturation fractions undergo limited proteolysis without breach of the activity.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 9: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
карбоксипептидаза А, виділення ферментів, гель-хроматографія, карбоксипептидаза А, выделение ферментов, гель-хроматография, carboxypeptidase À, carboxypeptidase À, enzyme extracting, gel-chromatography
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК