Календарната обредно-празнична лексика на бесарабския българин: формална структура и генезис на хрононимите

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В тази статия е направен опит да се проучи таксономическата група хрононимите от страна на формалната им структура и генезиса. Хрононимите съединяват в себе си свойствата на ономастичната и апелативната лексика: като правило, това не е условно „име“, но наименование, тясно свързано с денотата и десигната. Темата получава комплексно езиково-културно интерпретиране от гледището на съвременната научна мисъл за сложния феномен език – култура.
У статті здійснено спробу дослідити формальну структуру та ґенезу таксономічної групи хрононімів. Хрононіми поєднують ознаки онімної та апелятивної лексики: як правило, це не умовна назва, а назва, пов’язана з позначенням дизайну. Суб’єкт отримує складну лінгвістичну та культурну інтерпретацію з погляду сучасної лінгвістичної думки стосовно феномена мова – культура.
В статье предпринята попытка исследовать формальную структуру и генезис таксономической группы хрононимов. Хрононимы сочетают свойства ономастического и апелляционного словаря: как правило, это не условное „имя”, а имя, тесно связанное с обозначением и дизайном. Субъект получает сложную лингвистическую и культурную интерпретацию с точки зрения современной научной мысли по отношению к феномену язык – культура.
The investigation of the calendar holidays as a factor contributing to the preservation of the ethno-cultural identity of the Bulgarians in the southern part of Ukraine is of great importance because they are primary and rich source for revealing the Bulgarian folk culture and the changes happened to it in the environment of other cultures’ prepotency. Folk terminology is an expression of the national specificity of culture that is a challenge especially considering the forming of the European thought at the beginning of the 21st century.
Опис
Ключові слова
етнолингвистика, бесарабски българи в Украйна, българска обредно-празнична лексика, хрононим, етнолінгвістика, болгарська діаспора в Україні, лексика болгарських свят та обрядів, хрононім, этнолингвистика, болгарская диаспора в Украине, лексика болгарских обрядов и праздников, хрононим, ethnolinguistics, Bessarabian Bulgarians in Ukraine, Bulgarian ritual and holiday lexics, chrononym
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК