Постіндустріальний контекст розвитку принципів менеджерського конституціоналізму

dc.contributor.authorКузнєцов, Едуард Анатолійович
dc.contributor.authorКузнєцова, Зоя Вікторівна
dc.contributor.authorKuznietsov, Eduard A.
dc.contributor.authorKuznietsova, Zoia V.
dc.date.accessioned2024-01-11T21:46:55Z
dc.date.available2024-01-11T21:46:55Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розглядаються проблеми формування і розвитку принципів менеджерського конституціоналізму. Представлена позиція щодо необхідності дослідження і практичного впровадження принципів менеджерського конституціоналізму. Пропонується перелік принципів менеджерського (управлінського) конституціоналізму. Визначаються особливості і стратегічні напрямки розвитку цього процесу. Аналізуються ключові параметри кожного принципу з визначенням головної ознаки і особливостей їх подальшого практичного впровадження. Представлено обґрунтування необхідності терміну «менеджерський конституціоналізм». Особлива увага приділяється розгляду смислової динаміки процесу формування і практичного використання десяти базових принципів менеджерського конституціоналізму. Звертається увага на необхідність системних змін у підготовці кадрів менеджменту в умовах постмодерністського розвитку інноваційного суспільства. Показана важливість інноваційної динаміки в системі кадрової політики щодо кожного принципу менеджерського конституціоналізму. Визначається об’єктивна необхідність фундаментальної та інноваційної підготовки менеджерів як основи для їх орієнтації на системність розвитку професії менеджера. Розглядаються підходи щодо впровадження принципів менеджерського конституціоналізму в Україні. Доказується необхідність трансформації професійних якостей кадрів менеджменту з акцентом на кожний принцип менеджерського конституціоналізму. Акцентується увага на необхідності розвитку соціокультурних показників професіоналізації менеджменту. Доводиться необхідність створення умов для формування інтегральної якості професійної системи менеджменту. Представлена позиція щодо ролі управлінської еліти в розвитку інноваційного суспільства.uk_UA
dc.description.abstractThe article examines the problems of formation and development of the principles of managerial constitutionalism. The position on the need for research and practical implementation of the principles of managerial constitutionalism is presented. A list of principles of managerial (management) constitutionalism is offered. Features and strategic directions of development of this process are determined. The key parameters of each principle are analyzed with the definition of the main feature and features of their further practical implementation. The rationale for the necessity of the term "managerial constitutionalism" is presented. Special attention is paid to the consideration of the semantic dynamics of the process of formation and practical use of the ten basic principles of managerial constitutionalism. Attention is drawn to the need for systemic changes in the training of management personnel in the conditions of postmodern development of an innovative society. The importance of innovative dynamics in the personnel policy system in relation to each principle of managerial constitutionalism is shown. The objective necessity of fundamental and innovative training of managers is determined as a basis for their orientation towards the systematic development of the managerial profession.Approaches to the implementation of the principles of managerial constitutionalism in Ukraine are considered. The need to transform the professional qualities of management personnel with anemphasisoneach principleofmanagerialconstitutionalismis proven.Attentionis focused ontheneedtodevelopsocio-culturalindicatorsofmanagementprofessionalization.Theneed to create conditions for the formation of the integral quality of the professional management system is proved. The position on the role of the managerial elite in the development of an innovative society is presented.
dc.identifierУДК 658:001.8(477)
dc.identifier.citationРинкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practiceuk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.1(53).288738
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/37092
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Т. 22, вип. 1(53).
dc.subjectпрофесійна система менеджментуuk_UA
dc.subjectпринципи менеджерського (управлінського) конституціоналізмуuk_UA
dc.subjectкритерії вибору наступникаuk_UA
dc.subjectправове поле діяльності менеджментуuk_UA
dc.subjectсистемна результативність менеджментуuk_UA
dc.subjectпрофесійні здібності менеджераuk_UA
dc.subjectдинаміка позитивної ротаціїuk_UA
dc.subjectінтегральна якість менеджментуuk_UA
dc.subjectперсоніфікована і командна відповідальністьuk_UA
dc.subjectглобальна конкурентоспроможність менеджментуuk_UA
dc.subjectелітарність професійного менеджментуuk_UA
dc.subjectбазові фактори розвитку інноваційного суспільстваuk_UA
dc.subjectсистемна роль управлінської елітиuk_UA
dc.subjectprofessional system of managementuk_UA
dc.subjectprinciples of managerial (managerial) constitutionalismuk_UA
dc.subjectcriteria for choosing a successoruk_UA
dc.subjectlegal field of management activityuk_UA
dc.subjectsystemic effectiveness of managementuk_UA
dc.subjectprofessional abilities of a manageruk_UA
dc.subjectdynamics of positive rotationuk_UA
dc.subjectintegral quality of managementuk_UA
dc.subjectpersonalized and team responsibilityuk_UA
dc.subjectglobal competitiveness of managementuk_UA
dc.subjectelitism of professional of managementuk_UA
dc.subjectthe basic factors of the development of an innovative societyuk_UA
dc.subjectthe systemic role of the managerial eliteuk_UA
dc.titleПостіндустріальний контекст розвитку принципів менеджерського конституціоналізмуuk_UA
dc.title.alternativeThe post-industrial context of the development of the principles of managerial constitutionalism
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
24-36.pdf
Розмір:
288.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.79 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: