Постіндустріальний контекст розвитку принципів менеджерського конституціоналізму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблеми формування і розвитку принципів менеджерського конституціоналізму. Представлена позиція щодо необхідності дослідження і практичного впровадження принципів менеджерського конституціоналізму. Пропонується перелік принципів менеджерського (управлінського) конституціоналізму. Визначаються особливості і стратегічні напрямки розвитку цього процесу. Аналізуються ключові параметри кожного принципу з визначенням головної ознаки і особливостей їх подальшого практичного впровадження. Представлено обґрунтування необхідності терміну «менеджерський конституціоналізм». Особлива увага приділяється розгляду смислової динаміки процесу формування і практичного використання десяти базових принципів менеджерського конституціоналізму. Звертається увага на необхідність системних змін у підготовці кадрів менеджменту в умовах постмодерністського розвитку інноваційного суспільства. Показана важливість інноваційної динаміки в системі кадрової політики щодо кожного принципу менеджерського конституціоналізму. Визначається об’єктивна необхідність фундаментальної та інноваційної підготовки менеджерів як основи для їх орієнтації на системність розвитку професії менеджера. Розглядаються підходи щодо впровадження принципів менеджерського конституціоналізму в Україні. Доказується необхідність трансформації професійних якостей кадрів менеджменту з акцентом на кожний принцип менеджерського конституціоналізму. Акцентується увага на необхідності розвитку соціокультурних показників професіоналізації менеджменту. Доводиться необхідність створення умов для формування інтегральної якості професійної системи менеджменту. Представлена позиція щодо ролі управлінської еліти в розвитку інноваційного суспільства.
The article examines the problems of formation and development of the principles of managerial constitutionalism. The position on the need for research and practical implementation of the principles of managerial constitutionalism is presented. A list of principles of managerial (management) constitutionalism is offered. Features and strategic directions of development of this process are determined. The key parameters of each principle are analyzed with the definition of the main feature and features of their further practical implementation. The rationale for the necessity of the term "managerial constitutionalism" is presented. Special attention is paid to the consideration of the semantic dynamics of the process of formation and practical use of the ten basic principles of managerial constitutionalism. Attention is drawn to the need for systemic changes in the training of management personnel in the conditions of postmodern development of an innovative society. The importance of innovative dynamics in the personnel policy system in relation to each principle of managerial constitutionalism is shown. The objective necessity of fundamental and innovative training of managers is determined as a basis for their orientation towards the systematic development of the managerial profession.Approaches to the implementation of the principles of managerial constitutionalism in Ukraine are considered. The need to transform the professional qualities of management personnel with anemphasisoneach principleofmanagerialconstitutionalismis proven.Attentionis focused ontheneedtodevelopsocio-culturalindicatorsofmanagementprofessionalization.Theneed to create conditions for the formation of the integral quality of the professional management system is proved. The position on the role of the managerial elite in the development of an innovative society is presented.
Опис
Ключові слова
професійна система менеджменту, принципи менеджерського (управлінського) конституціоналізму, критерії вибору наступника, правове поле діяльності менеджменту, системна результативність менеджменту, професійні здібності менеджера, динаміка позитивної ротації, інтегральна якість менеджменту, персоніфікована і командна відповідальність, глобальна конкурентоспроможність менеджменту, елітарність професійного менеджменту, базові фактори розвитку інноваційного суспільства, системна роль управлінської еліти, professional system of management, principles of managerial (managerial) constitutionalism, criteria for choosing a successor, legal field of management activity, systemic effectiveness of management, professional abilities of a manager, dynamics of positive rotation, integral quality of management, personalized and team responsibility, global competitiveness of management, elitism of professional of management, the basic factors of the development of an innovative society, the systemic role of the managerial elite
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
ORCID:
УДК