Трансформація фразеологічних одиниць у текстах М. Жванецького як вияв мовної гри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються мовні механізми трансформації узуальних фразеологічних одиниць у творах М. Жванецького. Виявлено, що такими механізмами є повернення фразеологізму чи його частині прямого конкретного значення; 2) зміни в компонентному складі фразеологізму; 3) контамінація декількох фразеологічних одиниць. Аналіз оказіонального використання сатириком фразеологізмів дозволяє стверджувати, що М. Жванецький майстерно володіє всіма зазначеними різновидами модифікації сталих сполук. На відміну від інших авторів, сатирик актуалізує прямі значення відразу декількох компонентів фразеологізму. Доведено, що письменник обирає для трансформації різноманітні в стилістичному відношенні фразеологічні одиниці: нейтральні, розмовні, книжні. Гостросоціальну сатиричну спрямованість набувають переважно оказіонально переосмислені й трансформовані газетні кліше, суспільно-політичні стійкі звороти і загальновідомі цитати з художньої та політичної літератури. Аналіз виявив лінгвокреативную особливість індивідуально-авторської манери М. Жванецького, що полягає в мовній економії: за мінімальної кількості слів у його фразах реалізується максимальна кількість лексичних значень.
The article deals with the transformational linguistic mechanisms of the usual phraseological units in the M. Zhvanetskiy’s literature work. In the process of research, it is revealed that such mechanisms are as follows: recovery of direct particular meaning of or its part; 2) changes in the component composition of phraseological unit; 3) interaction of several phraseological units. An analysis of the satirist’s occasional using of phraseological units suggests that M. Zhvanetskiy masterfully possesses all of these stable compounds modifications. Unlike other authors, the satirist makes the direct meanings actual for several components of phraseological units at once. It has been proved that the writer chooses stylistically various phraseological units needed to be transformed such as neutral, colloquial and scholastic ones. Moreover, the majority of occasionally re-thought and transformed newspaper’s stereotyped expression, socio-political fixed constructions and well-known quotations from fiction books and political literature gain acute social satirical orientation. The analysis has revealed the linguistic and creative specialty of the individual M. M. Zhvanetskiy’s manner, which consists in linguistic economy: the maximum number of lexical meanings are expressed in the minimal number of words in his phrases.
Опис
Ключові слова
мовна гра, фразеологічна одиниця, оказіоналізм, трансформація, комічний контекст, language game, phraseological unit, occasional unit, transformation, comic context
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald