Пріоритетні напрямки підготовки управлінських кадрів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються пріоритетні напрямки підготовки управлінських кадрів в Україні. Звертається увага на проблеми управлінської підготовки з позицій ефективності і результативності цієї діяльності. Визначаються головні ознаки якісної сучасної управлінської підготовки. Доводиться необхідність врахування під час підготовки менеджерів нових умов розвитку інноваційного суспільства, які пов’язані з розвитком цифрової економіки. Пропонується важливі для управлінської діяльності технології визначення якості, які розглядають якість з позицій її ефективності і результативності. Ефективність управлінської праці визначається як професійний потенціал, який повинен бути адаптований до процесів практичної реальності. Результативність менеджменту розглядається як фактична можливість досягнення поставлених тактичних і стратегічних цілей. Доводиться, що без адаптованої ефективності не буде потрібних результатів. Особливо визначається необхідність створення законодавчих умов підготовки управлінських кадрів. Пропонується в спеціальному законодавстві враховувати принципи управлінського конституціоналізму і умов демократичної меритократії. Звертається увага на необхідність розвитку університетської управлінської науки і її вплив на якість менеджмент-освіти. Розглядаються умови створення управлінської команди і формування управлінського капіталу. Доводиться необхідність системного розвитку управлінського ресурсу і його впливу на реформування соціально- економічних відносин в Україні.
В статье рассматриваются приоритетные направления подготовки управленческих кадров в Украине. Обращается внимание на проблемы управленческой подготовки с позиций эффективности и результативности этой деятельности. Определяются главные признаки качественной современной управленческой под- готовки. Доказывается необходимость учета при подготовке менеджеров новых условий развития инновационного общества, связанных с развитием цифровой экономики. Предлагаются важные для управленческой деятельности технологии определения качества, которые рассматривают качество с точки зрения ее эффективности и результативности. Эффективность управленческого труда определяется как профессиональный потенциал, который должен быть адаптирован к процессам практической реальности. Результативность менеджмента рассматривается как фактическая возможность достижения поставленных тактических и стратегических целей. Доказывается, что без адаптированной эффективности не будет нужных результатов. Особенно определяется необходимость создания законодательных условий подготовки управленческих кадров. Предлагается в специальном законодательстве учитывать принципы управленческого конституционализма и условий демократической меритократии. Обращается внимание на необходимость развития университетской управленческой науки и ее влияния на качество жмент-образования. Рассматриваются условия создания управленческой команды и формирования управленческого капитала. Доказывается необходимость системного развития управленческого ресурса и его влияния на реформирование социально-экономических отношений в Украине.
The article deals with the priority directions of management training in Ukraine. Attention is paid to the problems of management training in terms of efficiency and effectiveness of this activity. The main features of high-quality modern management training are identified. It is necessary to take into account in preparing managers the new conditions of development of innovative society, which are related to the development of the digital economy. Quality management technologies important for management are considered, which consider quality from the point of view of its efficiency and effectiveness. The effectiveness of managerial work is defined as professional potential, which must be adapted to the processes of practical reality. Management effectiveness is considered as a real opportunity to achieve the set tactical and strategic goals. It is argued that without adapted performance, no results will be required. Particularly determined is the need to create legislative conditions for training management personnel. It is proposed in special legislation to take into account the principles of managerial constitutionalism and conditions of democratic meritocracy. Attention is drawn to the need for the development of university management science and its impact on the quality of management education. The conditions of creation of management team and formation of management capital are considered. The necessity of systematic development of the administrative resource and its influence on the reform of socio-economic relations in Ukraine is proved.
Опис
Ключові слова
пріоритети управлінської підготовки, сучасна якість управлінських кадрів, професійний управлінський потенціал, результативність менеджменту, принципи управлінського конституціоналізму, демократична меритократія; управлінська команда, управлінський капітал, управлінська наука, глобальна конкурентоспроможність менеджменту, приоритеты управленческой подготовки, современное качество управленческих кадров, профессиональный управленческий потенциал, результативность менеджмента, принципы управленческого конституционализма, демократическая меритократия, управленческая команда, управленческий капитал, управленческая наука, глобальная конкурентоспособность менеджмента, priorities of managerial training, modern quality of managerial personnel, professional managerial potential, effectiveness of management, principles of managerial constitutionalism, democratic meritocracy, management team, managerial capital, management science, global competitiveness of management
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice