Lactobacillus plantarum from berries of grape cultivated in the South of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The aim of the investigation was the isolation of Lactobacillus plantarum from berries of grape and the study of their genetic diversity. Materials and Methods. Lactic acid bacteria were isolated from berries of 14 grape cultivars grown in the south of Ukraine. PCR-assay and RAPD-PCR were used for L. plantarum Identification and the study of their diversity. The reconstruction of phylogenetic tree of the studied strains was carried out with Matlab 7.0 program. Results. Lactobacilli have been isolated from 7 samples of must among 14 of the tested grape cultivars. 80% of the studied strains belonged to L. plantarum species. Groups of genetic similarity between L. plantarum strains have been revealed. In the phylogenetic tree four clusters of the strains grouped by their similarity were formed. The mentioned results allowed to conclude that L. plantarum strains from must of grape of different cultivars and territories of grape cultivation could show the genetic similarity. Opposite, some L. plantarum strains from one source of origin could demonstrate the genetic diversity.
Метою дослідження було виділення бактерій Lactobacillus plantarum із ягід винограду та вивчення їх генетичної різноманітності. Матеріали і методи. Молочнокислі бактерії були виділені з ягід 14 сортів винограду, який культивувався на півдні України. Для ідентифікації L. plantarum та вивчення різноманітності штамів застосовували класичний метод ПЛР та RAPD-ПЛР. Для реконструкції філогенетичного дерева досліджених штамів було використано програму Matlab 7.0. Результати. Бактерії роду Lactobacillus були виділені з 7 проб виноградного сусла серед 14 протес-тованих сортів винограду. 80% досліджених штамів лактобацил належали до виду L. plantarum. Виявлено групи генетичної схожості між штамами L. plantarum. На філогенетичному дереві штами формували чотири кластери, згруповані за ступенем їх подібності. Вказані результати дозволили зробити висновок про те, що генетично подібними могли бути штами L. plantarum, виділені з виноградного сусла різних сортів та місцевостей культивування винограду. У той же час штами L. plantarum з однакового джерела походження могли виявляти генетичну різноманітність.
Целью исследования было выделение Lactobacillus plantarum из ягод винограда и изучение их генетического разнообразия. Материалы и методы. Молочнокислые бактерии были выделены из ягод 14 сортов винограда, вырощенного на юге Украины. Для идентификации L. plantarum и изучения их разнообразия была использована полимеразная цепная реакция и RAPD-ПЦР. Реконструкция филогенетического дерева была проведена при помощи программы Matlab 7.0. Результаты. Лактобациллы были выделены в 7 пробах сусла из 14 протестированных сортов винограда. 80% изученных штаммов принадлежали к виду L. plantarum. Были выявлены группы генетического сходства между штаммами L. plantarum. На филогенетическом дереве штаммы образовывали четыре кластера, сгруппированных в соответствии с их подобием. Указанные результаты позволили сделать вывод о том, что штаммы L. plantarum из сусла винограда различных сортов и территорий культивирования винограда могли проявлять генетическое сходство. Напротив, некоторые штаммы L. plantarum из одного источника происхождения могли демонстрировать генетическое разнообразие.
Опис
Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова.
Ключові слова
lactic acid bacteria, grape must, RAPD-PCR, молочнокислі бактерії, Lactobacillus plantarum, RAPD-ПЛР, молочнокислые бактерии, виноградное сусло
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК