Специфіка емоційно-оцінного ставлення до себе на 17 році життя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблема вивчення психологічних особливостей емоційно-оцінного ставлення особистості до себе неможлива без визначення специфіки емоційнооц інного ставлення особистості до себе на провідних етапах онтогенезу. У статті наведена структура емоційно-оцінного ставлення особистості до себе. Для вивчення відношень між різними аспектами емоційно-оцінного ставлення особистості до себе на кожному окремо узятому етапі онтогенезу використовувався метод головних компонент, що дозволило виявити специфічні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе в юнацькому віці.
Проблема изучения психологических особенностей эмоционально-оценочного отношения личности к себе невозможна без определения специфики эмоциональнооценочного отношения личности к себе на ведущих этапах онтогенеза. В статье приведена структура эмоционально-оценочного отношение личности к себе. Для изучения взаимоотношений между разными аспектами эмоционально-оценочного отношения личности к себе на каждом отдельно взятом этапе онтогенеза использовался метод главных компонент, что позволило обнаружить специфические особенности эмоционально-оценочного отношения личности к себе в юношеском возрасте.
Problem of study of psychological features emotionally-evaluation relation of personality to itself impossible without determination of specific emotionally-evaluation relation of personality to itself on the leading stages of ontogenesis. In the article the resulted structure emotionally-evaluation relation of personality to itself. For the study of mutual relations between different aspects emotionally-evaluation relations of personality to itself on every separately taken stage of ontogenesis, the method of main was utilized component that allowed finding out specific features emotionallyevaluation relations of personality to itself in youth age.
Опис
Ключові слова
емоційно-оцінне ставлення до себе, особистість, самовідношення, самосвідомість, ціннісні орієнтації, эмоционально-оценочное отношение к себе, личность, самоотношение, самосознание, ценностные ориентации, emotionally-evaluation relation to itself, personality, self-attitude, consciousness, valued orientations
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК