До визначення сутності політичної нації як чинника стабілізації української політії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Тези присвячено дослідженню ролі етнічного чинника в соціальному та політичному житті України. Визначаються основні методологічні принципи синергетичної парадигми дослідження сутності політичної нації. Автор робить особливий наголос на вітчизняному етнополітичному організмі як на складній системі політизованих етнічних груп різного таксону
Статья посвящена исследованию роли этнического фактора в социальной и политической жизни Украины. Определяются основные методологические принципы синергетической парадигмы исследования сущности политической нации. Автор делает особый акцент на отечественном этнополитическом организме как на сложной системе политизированных этнических групп различного таксона
Thesis is dedicated to the importance of the ethnic factors in social and political life of Ukraine. The main methodological principles of synergetic paradigm of research of political nation phenomenon were determined. The author lays special emphasis on native ethnopolitical organization as a complex and dynamic system of politicized ethnic community of diverse levels of development
Опис
Ключові слова
нація, політична нація, національна система, етнічні групи, етнічні меншини, нация, политическая нация, национальная система, этнические группы, этнические меньшинства, nation, political nation, national system, ethnic groups, ethnic minorities
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК