Бібліотечний Меркурій

Постійне посилання зібрання

ISSN 2707-3335
eISSN 2707-3343

Журнал «Бібліотечний Меркурій», заснований у 2007 році. До 2019 р. (вип. 1(21)) мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». Журнал висвітлює теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства.

Повні тексти видання доступні на сайті Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова за посиланням:
https://lib.onu.edu.ua/byblyotekovedenye/

Сайт видання: http://vislib.onu.edu.ua/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 216
 • Документ
  Early English printed drama in the Vorontsov сollection of the University library
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Олена Вікторівна
  The paper provides information on early modern and Restoration English drama printed during the Stuart period in the Vorontsov collection of the Scientific Library of the Odessa National I. I. Mechnikov University. The article gives a brief overview of this part of English old printed books conserved in the University library, including the composition of the collection, chronological framework of included editions, as well as copy-specific features and physical condition of the copies. The author focuses on the provenance of the collection and its formation by the Vorontsov family members. An Appendix contains short bibliographic descriptions of drama prints from the collection and authoritative bibliographic references.
 • Документ
  Історії та долі книжкових колекцій співробітників Новоросійського університету на зламі 1910-х – 1920-х рр.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Алєксєєнко, Майя Володимирівна; Левченко, Валерій Валерійович; Полевщикова, Олена Вікторівна; Alieksieienko, Maiia V.; Levchenko, Valerii V.; Polevshchykova, Olena V.
  У статті зроблена спроба дослідження історій та доль книжкових колекцій співробітників Новоросійського університету, які потрапили до університетської бібліотеки на зламі 1910-х – 1920-х рр. та в різних обсягах зберігаються в її фондах. Підсумовано про відсутність у науковій літературі досліджень, які б описували історії та долі книжкових колекцій службовців у зазначений період. Здійснено репрезентацію виявлених видань з книжкових колекцій видатних співробітників Новоросійського університету, тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток культури: С. Г. Вілінського, О. Л. Коцейовського, О. О. Кочубинського, І. А. Лінниченка, В.-П. Н. Павловського, О. В. Ристенка, Є. М. Щепкіна, О. П. Доброклонського (особливу увагу приділено примірникам видань із зібрання останнього). Про факти передання книжкових колекцій до фондів бібліотеки свідчать документи Державного архіву Одеської області та записи в інвентарних книгах бібліотеки, які реєстрували надходження книжок до бібліотечного фонду на зламі епох. Джерела появи перерахованих у додатку видань з книжкових колекцій встановити не вдалося. Проте, їх наявність у книжкових колекціях вчених додатково характеризують їх ретельне і поглиб лене дослідження відповідних аспектів гуманітарних наук, яким присвячені ці видання. Результатом дослідження стало виявлення деяких видань цих книжкових колекцій. У статті подано стислий опис цих книжкових колекцій: дані про власника, час потрапляння до фонду бібліотеки, кількість виявлених примірників, література з якої тематики переважає у зібрані, чи мають місце інскрипти й екслібриси власників, зберігається колекція як єдине зібрання чи розрізнена, її актуальність для читачів. У статті йдеться про важливість збереження культурної спадщини попередніх століть.
 • Документ
  Духовні наставники та служителі південної України ХІХ ст.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Бачинська, Олена Анатоліївна; Bachynska, Olena A.
  Рец. на кн.: Діанова Н. М. Діяльність православних архієреїв Херсонської єпархії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): монографія / Н. М. Діанова ; ОНУ імені І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2022. – 205 с.
 • Документ
  Private ownership marks of French collectors of books in the university library: new findings and perspectives of studies
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Олена Вікторівна
  The article provides information on new findings and perspectives of studying French private marks of book ownership in the collections of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University. The attention is paid to the bookplates, armorial bindings as well as owners’ inscriptions mainly in the Vorontsov collection.
 • Документ
  До питання ролі правопису О. П. Павловського в історії становлення нової української мови
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Великодна, Ганна Володимирівна; Velykodna, Hanna V.
  Стаття присвячена відомому мовознавцю XIX ст., досліднику української мови, автору «Грамматики малороссійскаго нарѣчія» Олексію Павловичу Павловському. Наголошено на виключній ролі його праці як першої спроби систематизації правопису української розмовної мови, що базувалася на фонетичному принципі. Проаналізовано та розкрито власницькі знаки примірників «Грамматики» О. П. Павловського, що зберігаються у фонді Наукової біб ліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Долі очільників Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова на зламі епох (1917–1922)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Левченко, Валерій Валерійович; Мурашко, Олена Сергіївна; Levchenko, Valerii V.; Murashko, Olena S.
  У статті розглянуто біографії та долі очільників Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на зламі епох у період 1917– 1922 рр., коли на тлі суспільно- політичних і соціально-економічних трансформацій відбувалася реорганізація її підпорядкування, структури, штату та інших складових діяльності. У фондах Державного архіву Одеської області зберігаються історичні першоджерела, які дозволяють реконструювати окремі фрагменти їх біографій. На основі аналізу широкого кола історичних джерел та наукової літератури досліджено біографії трьох діячів бібліотечної справи, які представляли нову генерацію представників одеської наукової корпорації. Визначено фактори, що впливали на призначення представників нової генерації на посаду керівника біб ліо теки та їх діяльність. Згадано про заходи, які вони проводили, займаючи посаду біб ліо течного очільника, а також результати, досягнуті біб ліо текою в окремо взятий період їхнього головування. Наведено результати просопографічного аналізу постатей керівників бібліотеки. Зроблено спробу визначити соціальний склад очільників як представників біб ліо течної справи та простежити їх долі у контексті перипетій зазначеного періоду. Охарактеризовано умови роботи, матеріально- побутовий рівень та соціальний статус очільників. Проаналізовано загальні організаційні засади, зміст та напрями діяльності радянського уряду у справі реформування біб ліо течної мережі вищої школи Одеси. Узагальнено зміни у складі та становищі співробітників бібліотеки. Дослідження присвячено вивченню маловідомих фактів біографій призабутих постатей очільників бібліотеки, які в епоху радикальних змін державного устрою і суспільства відіграли важливу роль у розвитку бібліотечної справи. Простежено суперечливі тенденції політики радянської влади, що супроводжували розвиток біб ліо течної справи в Одесі та впливали на становище очільників бібліотек.
 • Документ
  Обмінний фонд наукової бібліотеки– візитна картка університету
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Данилюк, Наталія Євгенівна; Danyliuk, Nataliia Ye.
  У статті йдеться про організацію та досвід функціонування обмінного фонду як частини обмінно-резервного фонду наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Охарактеризовано склад обмінного фонду НБ для привернення уваги потенційних партнерів з книгообміну. Про- аналізовано роль сучасних фахових періодичних видань університету в складі обмінного фонду. Виявлено зв’язок видавничої діяльності співробітників університету з поповненням фонду наукової бібліотеки університету сучасними виданнями провідних вишів України.
 • Документ
  Дослідження Північного Причорномор’я (на матеріалі фонду А. Г. Готалова-Готліба)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Великодна, Ганна Володимирівна; Velykodna, Hanna V.
  Стаття присвячена виданням, що містять матеріали досліджень Північного Причорномор’я з іменного фонду А. Г. Готалова-Готліба Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова..
 • Документ
  Власницькі ознаки на примірниках видань Г. С. Сковороди з фонду наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (до 300-річчя від дня народження філософа)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Алєксєєнко, Майя Володимирівна; Alieksieienko, Maiia V.
  Стаття присвячена виданням відомого філософа та мислителя світового рівня Г. С. Сковороди та літературі про нього, примірники яких зберігаються у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імен І. І. Мечникова. На основі аналізу власницьких ознак та штампів установ простежується історія побутування примірників книг та доля дослідників спадщини Г. С. Сковороди.
 • Документ
  Одеський національний університет імені і. І. Мечникова сьогодні: дорогу осилить той, хто йде
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Гребцова, Ирэна Светозаровна; Грєбцова, Ірена Світозарівна; Hrebtsova, Irena S.
  До 155-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова колектив Наукової бібліотеки ОНУ сумісно з викладачами факультетів підготували нове двотомне видання, яке є продовженням розробок у галузі історії університету та досліджень біографій його науковців. Воно доповнює і продовжує попереднє видання «Професори Одеського (Новоросійського) університету», що побачило світ у 2005 році.
 • Документ
  Архівна спадщина Петра Йосиповича Каришковського-ікара (1921-1988) у фондах Наукової Бібліотеки Одеського Національного Університету імені і. І. Мечникова: до 100-річчя від дня народження вченого
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Шершун, Тетяна Михайлівна; Шершун, Татьяна Михайловна; Shershun, Tetiana M.
  У статті розкривається історія надходження до Наукової бібліотеки архіву П. Й. Каришковського-Ікара, розкрито основні етапи опрацювання особового архівного фонду вченого, визначена структура та склад фонду, його наукове значення. Архівні документи Каришковського-Ікара П. Й. вперше вводяться до наукового обігу.
 • Документ
  The beginning of historical and artistic periodic in Odessa at the end of the xix century
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Музичко, Олександр Євгенович; Музычко, Александр Евгеньевич; Muzychko, Oleksandr Ye.
  The purpose of this article is to cover one of the episodes in the initial stage of publishing Odessa almanacs or collections, the authors of which tried to raise to a new professional level the study of the history and theory of art and methods of familiarizing with public art. The object of our study is the collection “From the world of art and science”. Despite the general failure of the project as a periodical, two issues of the collection “From the world of art and science” should be considered a bright phenomenon of cultural development in Odessa during the era of modernization. In this case, the modernization was reflected in the desire of A. O. Matveev to lay the foundations of scientific art history in Odessa, which N. P. Kondakov did at the highest scientific level at the same time in this city, and combined it with the tasks of popularizing and teaching methods of art. The insufficiently defined collection’s character, either as a purely scientific, or as a popularizing and pedagogical one, probably did not attract representatives of the Scientific Humanitarian elite of Odessa, professors of Novorossiysk University – N. P. Kondakov, literary historian A. I. Kirpichnikov, byzantinist F. I. Uspensky, whose works could raise it to a higher level. The collection helped to familiarize first of all Odessa residents with the latest achievements of Art History thought in Western Europe at that time, because A. A. Matveev richly saturated the text with numerous references to the works of Western European scientists, the presentation of their thoughts. The collection is a source for learning about the development of art history pedagogy in Odessa, because some of its articles were lectures by teachers of the Odessa Drawing School. The elegantly published collection is one of the testimonies about the development of printing in Odessa, the experience of highquality publication of art works. The editor’s interdisciplinary approach and desire to integrate various but related branches of art and Science (History, Art History, Literary Studies, musicology) have not lost their relevance.
 • Документ
  Започаткування історико-мистецької періодики в Одесі наприкінці ХІХ ст.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Музичко, Олександр Євгенович; Музычко, Александр Евгеньевич; Muzychko, Oleksandr Ye.
  Метою цієї статті є висвітлення історії видання «Из мира искусства и науки» – першого науково-мистецтвознавчого збірника в Одесі. У книгознавчі літературі є лише поодинокі згадки про це видання. Окрім тексту збірника джерелами нашої статті є дотичні матеріали, архівні документи щодо біографії редактора А. О. Матвєєва, опубліковані спогади Ю. Фесенка та П. Дульського. Зроблено висновок, що два випуски збірника засвідчили процес формування в Одесі наукового мистецтвознавства. Видання є ціннім джерелом для вивчення біографій яскравих представників культури Одеси: Б. Едуардса, Ю. Дмитренка, Я. Новікова, П. Сокальського. У збірнику вперше в одеській культурі було видано з ґрунтовними науковими коментарями художній історичний роман, конкретно, Е. Ожешко.
 • Документ
  «…Интересно ваше мнение…, как мнение подлинного ученого»: Епістоли Б. С. Боднарського С. І.-Я. Боровому
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Левченко, Валерій Валерійович; Левченко, Валерий Валерьевич; Levchenko, Valerii V.
  У статті представлена частина епістолярної спадщини видатного російського і радянського бібліографа, ідеолога запровадження універсальної десяткової класифікації в СРСР – Б. С. Боднарського. У статті вперше репрезентовано його маловідомі історичні джерела – двадцять епістолій до радянського історика С. І.-Я. Борового. Листування цих вчених-бібліографів представляє безперечний інтерес для історії радянської бібліографії, зокрема, та історії історичної науки загалом. Репрезентовані епістоли зберігаються в Державному архіві Одеської області, в фонді особового походження професора С. І.-Я. Борового. Опубліковані еgo-документи охоплюють період від 1952 до 1968 рр. та являють собою цінне джерело з історії суспільно-культурного життя початку другої половини ХХ ст. Надані матеріали відображають окремі фрагменти професійної діяльності двох вчених та їх особисті й наукові комунікативні зв’язки з деякими представниками радянського наукового співтовариства. Епістоли дозволяють відтворити деякі деталі історії радянської історичної науки, певні епізоди біографії низки радянських вчених тих років на тлі подій соціокультурного середовища. Особливий інтерес представляють епістоли Б. С. Боднарського в контексті вивчення його міжособистісних відносин з колегами та містять факти для детальної характеристики академічної спільноти того часу. В епістолах також міститься характеристика людських відносин, душевні переживання щодо певних моментів, які мали місце в науковому оточенні, опис атмосфери повсякденного життя. Особлива цінність поданих першоджерел полягає в тому, що їх зміст демонструє наявність уважного й доброзичливого ставлення між вченими. У значній мірі особисті зв’язки С. І.-Я. Борового з впливовим в академічних колах науковцем допомогли молодшому колезі подолати деякі труднощі та здобути визнання як вченого в галузі бібліографії на всесоюзному рівні. Публікація листів супроводжується досить повними коментарями щодо їх змісту та вводить до наукового обігу цінне історичне джерело.
 • Документ
  Особисте книжкове зібрання історика, археолога, нумізмата, професора Одеського університета Петра Йосиповича Каришковського-ікара у фондах нб ону
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Купріянова, Наталя Миколаївна; Бикова, Тетяна Миколаївна; Kupriyanova, N. M.; Bykova, T. M.
  У статті здійснено предметно-тематичний аналіз складу особистого книжкового зібрання П. Й. Каришковського-Ікара, що зберігається у фондах Наукової бібліотеки. Висвітлено історію передавання зібрання Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у 2019 р. Приділено увагу окремим виданням, що ілюструють зміну наукових інтересів власника. Розглядаються представлені у колекції рідкісні та цінні видання початку ХХ ст.
 • Документ
  Творчий шлях і наукова школа історика
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Діанова, Наталія Миколаївна; Гончарук, Тарас Григорович; Гончарук, Тарас Григорьевич; Dianova, Nataliia M.; Honcharuk, Taras H.
  Рец. на кн.: За сонячним годинником Кліо. Бачинська Олена Анатоліївна: матеріали до біобібліогр. Студії на пошану наук. керівника (з нагоди 30-річчя наук. діяльності та ювілею з дня народж.) / ОНУ імені І. І. Мечникова, Ф‑т історії та філософії, Каф. історії України ; упоряд.: О. С. Мурашко, Т. С. Кара, В. М. Полторак ; відп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред.: Т. Г. Гончарук, Н. М. Діанова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2021. – 255 с., 1 арк. портр., 4 арк. іл. – (Біобібліографія вчених університету; вип. : Історики).
 • Документ
  «Народний ідеал справедливості»: від реальності до осмислення
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Бачинська, Олена Анатоліївна; Бачинская, Елена Анатольевна; Bachynska, Olena A.
  Рец. на кн.: Котляр Ю. Селянське повстанство на Миколаївщині (1918‑1921 рр.): монографія / Ю. Котляр. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 124 с. – (Історична бібліотека МДГУ).
 • Документ
  Дім з метеорологічним мезоніном, або деякі відомості, з достовірних джерел почерпнуті, що допомагають доповнити історію університету
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Самодурова, Віра Володимирівна; Самодурова, Вера Владимировна; Samodurova, Vira V.
  На основі цінних і рідких видань, що зберігає Наукова бібліотека, виявлені та представлені на широкий розгляд читачів деякі маловідомі факти з історії кафедр Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Відкривається сторінка діяльності однієї з науково-допоміжних установ, які діяли в структурі університету протягом ХІХ–ХХ ст. Досліджені історичні факти виникнення та особливості функціонування метеорологічної станції при кафедрі фізики та фізичної географії на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету. Розкрита її поступова трансформація в магнітно-метеорологічну обсерваторію, потім – в Одеську геофізичну обсерваторію та в Одеську гідрометеорологічну обсерваторію як складову частину Одеського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів. Охарактеризовані основні дійові особи, які причасні до життя цих установ.
 • Документ
  «Непрофесорська корпорація»: позаакадемічні співробітники Одеського бібліографічного товариства (до 110-річчя заснування першого об’єднання книгознавців в Україні)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Музичко, Олександр Євгенович; Музычко, Александр Евгеньевич; Muzychko, Oleksandr Ye.
  Метою цієї статті є встановлення місця, що посідали у діяльності першого книгознавчого товариства в Україні, Одеського бібліографічного товариства, (1911–1923 рр.), аматорів книги з позаакадемічного середовища, тобто осіб, які не працювали в університетах чи академіях. Встановлено, у роботі товариства взяло участь широке коло викладачів гімназій та училищ, лікарі, юристи, громадські діячі. Вони брали участь в усіх проявах діяльності, зокрема поповненні бібліотеки товариства, читання доповідей тощо. Серед них велику та активну групу складали жінки, що було унікальним явищем для культури Одеси. Залучення позаакадемічних членів зумовило перетворення ОБТ на один з найпомітніших осередків популяризації української культури в Одесі.
 • Документ
  Структура та динаміка поповнення фонду бібліотеки Одеського Рішельєвського ліцею за даними офіційної ліцейської періодики
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Алєксєєнко, Майя Володимирівна; Алексеенко, Майя Владимировна; Alieksieienko, Maiia V.
  Стаття присвячена офіційним виданням Рішельєвського ліцею в Одесі – важливим джерелам історії ліцейської бібліотеки. Офіційне друковане видання Рішельєвського ліцею почало виходити в 1838 р. під назвою «Промови, які були вимовлені на урочистому зібранні Рішельєвського ліцею», у 1845 р. назва була змінена на «Щорічні акти у Рішельєвському ліцеї», а у 1857 р. – на «Урочисті акти Рішельєвського ліцею». Повний комплект періодичного видання (1838–1864 рр.) зараз зберігається у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.