Автореферати ЕПФ, економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Інституційна трансформація фінансової системи України
  (2021) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Lomachynska, Iryna A.; Ломачинская, Ирина Анатольевна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Національний університет «Чернігівська політехніка» МОН України. – Чернігів, 2021. Дослідження спрямоване на обґрунтування теоретичних та методологічних засад інституційної трансформації національної фінансової системи та розроблення пропозицій, спрямованих на забезпечення її ефективності для стійкого економічного зростання України. Систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи, уточнено поняттєвий апарат. Обґрунтовано концептуальні положення інституційного розвитку фінансової системи та її трансформації. Розвинуто методологічний базис дослідження інституційної трансформації фінансової системи. Обґрунтовано логічну послідовність структурно-параметричного оцінювання інституційних змін у фінансовій системі та її методичний супровід. Розроблено механізм інституційного регулювання фінансової системи. Запропоновано теоретико- прикладні положення інституційної трансформації фінансової системи під впливом технологічних змін, концептуальну модель поведінки фінансової організації в новій економіці. Розвинуто наукові підходи до інституційної трансформації фінансової системи на основі сталості. Досліджено еволюцію фінансової системи України. Здійснено оцінювання сформованості та якості інституційної структури національної фінансової системи та ідентифіковано інституційні зміни, їх деструкції та деформації. Сформовано комплекс науково-прикладних рекомендацій щодо прискорення інституційної трансформації фінансової системи України на основі інституційної модернізації. Розроблено й обґрунтовано концепцію інституційної модернізації фінансової системи. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності інституційних змін фінансової системи країни. Окреслено стратегічні домінанти підвищення ефективності фінансової системи України.
 • Документ
  Збалансований розвиток телекомунікаційного підприємства в умовах цифрових трансформацій: теорія, методологія, практика
  (2020) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Демьянчук, Марина Афанасьевна; Demianchuk, Maryna A.
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню концептуально-теоретичних та методологічних основ щодо забезпечення досягнення збалансованого розвитку телекомунікаційними підприємствами і формування науково-методичних рекомендацій для їхнього практичного застосування в умовах цифрової трансформації економіки. У дисертаційній роботі розкрито сучасні закономірності збалансованого розвитку мікроекономічних систем. Визначено передумови, мотиви та цілі переходу до концепції збалансованого розвитку підприємств сфери зв'язку та інформатизації. Класифіковано проблеми збалансованого розвитку підприємств. Досліджено зовнішні і внутрішні передумови діяльності телекомунікаційних підприємств в контексті збалансованого розвитку. Сформовано методологічне обґрунтування розвитку телекомунікаційних підприємств. Обґрунтовано концепцію збалансованого розвитку телекомунікаційних підприємств. Визначено теоретичні засади впливу складових потенціалу на збалансований розвиток телекомунікаційного підприємства. Удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінювання інтелектуального потенціалу як визначальної базової платформи для забезпечення та відновлення збалансованого розвитку телекомунікаційного підприємства. Запропоновано параметричну модель сумісного розгортання інфраструктури ІКТ телекомунікаційних підприємств з іншими інфраструктурними об’єктами та визначено засоби захисту активів телекомунікаційного підприємства від кіберризиків. Побудовано модель досягнення збалансованої рівноваги між економічною ефективністю та еколого-соціальною відповідальністю телекомунікаційного підприємства. Удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінювання рівня соціальної відповідальності телекомунікаційного підприємства; розроблено механізм оцінювання ефективності збалансованого розвитку телекомунікаційного підприємства в умовах цифрових трансформацій. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути використаними органами державної влади під час формування проектів нормативно-правових документів, пов’язаних з регулюванням діяльності ринку телекомунікаційних послуг, а також підприємствами в процесі досягнення збалансованого розвитку в умовах цифрових трансформацій.
 • Документ
  Теоретико-методологічне забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах трансформації міжбюджетних відносин
  (2020) Савастєєва, Оксана Миколаївна; Савастеева, Оксана Николаевна; Savastieieva, Oksana M.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Чернігівський національний технологічний університет МОН України. – Чернігів, 2020. Дисертація присвячена вирішенню важливої наукової проблеми – дослідженню розвитку та обґрунтуванню теоретико-методологічних й удосконаленню науково-методичних засад забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах трансформації міжбюджетних відносин. Запропоновано авторське визначення бюджетного процесу на місцевому рівні з виокремленням його складових, їх взаємозв’язку й взаємодії. Обґрунтовано теоретико-методологічну архітектуру системи реалізації соціальноекономічних функцій держави в частині бюджетоутворення. Розроблений методичний підхід до оцінки транспарентності бюджетного процесу на рівні об’єднаних територіальних громад. Здійснений моніторинг стану міжбюджетних відносин в Україні. Представлені стратегічні пріоритети розвитку бюджетної політики на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації. Обґрунтована доцільність та формалізована змістовність авторської концепції бюджетної політики фінансового забезпечення розвитку регіонів України. Запропоновано модель формування та реалізації стратегії ресурсного забезпечення місцевих бюджетів територіальних громад. Обґрунтована необхідність запровадження комплексного науково-методичного підходу до інтегральної оцінки ефективності механізму регулювання організаційнофінансового забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах міжбюджетних трансформацій. Формалізована змістовність інструментарію програмно-цільового формування місцевих бюджетів в умовах міжбюджетних трансформацій.
 • Документ
  Методологія управління розвитком високотехнологічних промислових підприємств
  (2019) Захарченко, Наталя Вячеславівна; Захарченко, Наталья Вячеславовна; Zakharchenko, Natalia V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2019. У дисертації розроблено методологічні засади, методичні підходи та практичний інструментарій щодо управління розвитком високотехнологічних промислових підприємств в умовах реалізації інноваційної моделі економіки. Розроблено методологічне забезпечення розвитку високотехнологічних промислових підприємств в умовах реалізації моделі високотехнологічного зростання економіки, сформовано концепцію безперервного еволюційного високотехнологічного розвитку промислових підприємства, запропоновано методологічні основи прогнозування розвитку високотехнологічних промислових підприємств. Удосконалено науково-методичне забезпечення розробки і функціонування механізму соціального партнерства в процесі розвитку високотехнологічних промислових підприємств, досліджено вплив чинників на підготовку науково обґрунтованої стратегії високотехнологічної діяльності, удосконалено методичний підхід до формалізації розробки/вибору стратегії управління розвитком високотехнологічних промислових підприємств, запропоновано методичний підхід до оцінки виробничого потенціалу високотехнологічного промислового підприємства і комплексного вивчення високотехнологічних тенденцій. Розроблено методичний підхід до оцінювання інтелектуальної власності у ВТ виробництві високотехнологічного промислового підприємства та уточнено категоріально-понятійний апарат високотехнологічного розвитку, систематизовано кваліфікаційні ознаки типології високотехнологічних проектів у відповідності до проведення сучасних економічних досліджень, розширено методичне забезпечення формування та ефективного функціонування організаційної структури високотехнологічного промислового підприємства, розвинуто організаційне забезпечення впровадження в управління розвитком високотехнологічного промислового підприємства інструменту інтрапренерства з метою комерціалізації власних технологічних розробок та отримання фінансових та стратегічних переваг на ринку високотехнологічної продукції.
 • Документ
  Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації: теорія, методологія, практика
  (2019) Маслій, Наталя Дмитрівна; Маслий, Наталья Дмитриевна; Maslii, Natalia D.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Державний університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. В дисертаційній роботі досліджено генезис теорії інтеграції у процесі економічного розвитку, наведено науково-методичний підхід до систематизації ієрархічних рівнів нормативно-правового середовища регулювання інтеграційних процесів, розроблено науковий базис багаторівневої систематизації мотивів інтеграції на різних рівнях національної економіки. Розроблено науковий підхід та прикладні інструменти визначення та розрахунку потенціалу сумісності підприємств інтегрованої структури, обґрунтовано методику вибору бізнес-партнера. Побудовано біфуркаційну модель розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації України під впливом кризових явищ. Розроблено концептуальні основи та складові механізму інтеграції підприємств. Запропоновано концептуальну модель процесу захисту інформаційних ресурсів та нематеріальних активів в інтегрованих системах, концепцію максимізації цінностей під час створення ланцюжка вартості інтегрованої групи підприємств, систему урахування впливу геополітичного фактора на розвиток інтеграційних процесів, прикладний підхід до конвергенції послуг в інтегрованій структурі, фінансові інструменти інтеграційних процесів та імітаційну модель державно-приватного партнерства на основі ERP-системи. Доопрацьовано системно-синергетичний підхід щодо оцінки ефективності інтеграції, науково-прикладний підхід до побудови багатофакторної моделі розвитку сфери зв’язку та інформатизації України, підходи до моделювання маркетингової стратегії та оптимізації оргструктури управління, систему показників оцінки ефективності інтеграції.
 • Документ
  Механізми формування і функціонування інтегрованих підприємницьких структур у агропродовольчій сфері: теорія, методологія, практика
  (ОНАХТ, 2014) Ніценко, Віталій Сергійович; Ниценко, Виталий Сергеевич; Nitsenko, Vitalii S.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, 2014. Дисертацію присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій з розробки механізмів формування і функціонування інтегрованих підприємницьких структур в агропродовольчій сфері, спрямованих на підвищення ефективності їх господарської діяльності. Розроблено механізм стратегічного управління процесами розвитку інтегрованих структур агропродовольчої сфери, що забезпечує реалізацію циклу розвитку інтегрованої структури: ціль - тактичні дії - умови досягнення. Запропоновано модель структури управління інтегрованою агропродовольчою корпорацією, яка ґрунтується на потоковому підході і забезпечує жорстке вбудовування кожного напрямку діяльності корпорації в ієрархічну вертикаль. Обґрунтовано систему управління партнерськими відносинами в інтегрованому об’єднанні підприємств агропродовольчої сфери, що вирізняється здатністю оцінювати результати партнерських відносин на всіх рівнях управління.