Інституційна трансформація фінансової системи України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Національний університет «Чернігівська політехніка» МОН України. – Чернігів, 2021. Дослідження спрямоване на обґрунтування теоретичних та методологічних засад інституційної трансформації національної фінансової системи та розроблення пропозицій, спрямованих на забезпечення її ефективності для стійкого економічного зростання України. Систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи, уточнено поняттєвий апарат. Обґрунтовано концептуальні положення інституційного розвитку фінансової системи та її трансформації. Розвинуто методологічний базис дослідження інституційної трансформації фінансової системи. Обґрунтовано логічну послідовність структурно-параметричного оцінювання інституційних змін у фінансовій системі та її методичний супровід. Розроблено механізм інституційного регулювання фінансової системи. Запропоновано теоретико- прикладні положення інституційної трансформації фінансової системи під впливом технологічних змін, концептуальну модель поведінки фінансової організації в новій економіці. Розвинуто наукові підходи до інституційної трансформації фінансової системи на основі сталості. Досліджено еволюцію фінансової системи України. Здійснено оцінювання сформованості та якості інституційної структури національної фінансової системи та ідентифіковано інституційні зміни, їх деструкції та деформації. Сформовано комплекс науково-прикладних рекомендацій щодо прискорення інституційної трансформації фінансової системи України на основі інституційної модернізації. Розроблено й обґрунтовано концепцію інституційної модернізації фінансової системи. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності інституційних змін фінансової системи країни. Окреслено стратегічні домінанти підвищення ефективності фінансової системи України.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Национальный университет «Черниговская политехника» МОН Украины. – Чернигов, 2021. Научное исследование направлено на обоснование теоретических и методологических основ институциональной трансформации национальной финансовой системы и разработку предложений, направленных на обеспечение ее эффективности для устойчивого экономического роста Украины. Систематизированы теоретические подходы к определению сущности финансовой системы и уточнен актуальный понятийный аппарат. Обоснованы концептуальные положения институционального развития финансовой системы и ее трансформации. Разработан методологический базис исследования институциональной трансформации финансовой системы. Обоснованно логическую последовательность структурно-параметрического оценивания институциональных изменений в финансовой системе и ее методическое сопровождение. Разработан механизм институционального регулирования финансовой системы. Предложено теоретико-прикладные положения институциональной трансформации финансовой системы под влиянием технологических изменений, концептуальную модель поведения финансовой организации в новой экономике. Развиты научные подходы к институциональной трансформации финансовой системы на основе устойчивого развития. Исследована эволюция финансовой системы Украины. Осуществлена оценка сформированности и качества институциональной структуры национальной финансовой системы и идентифицировано институциональные изменения, их деструкции и деформации. Сформирован комплекс научно- прикладных рекомендаций по ускорению институциональной трансформации финансовой системы Украины на основе институциональной модернизации. Разработаны и обоснованы концепцию институциональной модернизации финансовой системы. Разработан методический подход к оценке эффективности институциональных изменений финансовой системы страны. Определены стратегические доминанты повышения эффективности финансовой системы Украины.
The thesis for the degree of Doctor of Economics, specialty 08.00.08 – Money, Finance and Credit. – Chernihiv Polytechnic National University Ministry of Education and Science of Ukraine. – Chernihiv, 2021. This research deals with a formation of the conceptual basis and scientific substantiation of the theoretical and methodological base, methodological guidelines and recommendations related to the institutional transformation of the financial system of Ukraine. The research is aimed at solving current problems concerning assurance of stability, safety and effectiveness of the national financial system by use of the concepts of its institutional transformation. A concept of the financial system institutional transformation is based upon the institutional development paradigm and suggests a large-scale, qualitative and fundamental change in its institutional structure, which alters the stereotypes and models of the financial behavior, includes the qualitative change of the financial system structure, the financial activity practices and its targets; changes the incentives, stimuli and factors influence decision-making in the financial sphere, the institutions and the mechanisms of their accomplishment. The concept of the financial architecture construction, as the organizational and institutional structure of the financial system, and the internal structure of its institutional hierarchy have been established. The conceptual basis and methodological factors defining the research of the financial system institutional transformation have been formulated. Substantiated as well are the concepts of financialization and financial economy as the current paradigm of the economic and financial development. The conceptual basis of the current transformation of the financial system institutional structure of the financial system has been proposed with due account of the technological changes, digitalization and global transformations. The insight in the theoretical and methodological basics of the financial system institutional transformation has been increased upon the principles of sustainable development. Proposed are the scientific and methodological support, methodological guidelines for diagnosing the maturity of the institutional environment of the national financial system and quality of its institutional structure. The author developed and substantiated the concept of the institutional upgrading of the financial system, being a component of the system transformation process based on the institutional changes, financial policy and socialization, which is aimed at raising effectiveness of the financial system functions and assurance of its competitiveness that will boost economic growth,, social progress and ecological effectiveness. A mechanism of the institutional regulation of the financial system development and methodological approaches to appraising effectiveness of the institutional changes have been proposed in order to make timely adjustments, make decisions aimed at improvements and refine institutions as well as design new ones. The analysis of the financial development of the national economy of Ukraine and diagnostics of the financial system institutional environment were performed. The scientific basics, strategic directions and the dominating ideas of the institutional upgrading of the national financial system of Ukraine were proposed and substantiated.
Опис
Ключові слова
фінансова система, інституції, інституційна структура, інституційне середовище, фінансова архітектура, інституційний розвиток, інституційна трансформація, інституційна модернізація, інституційне регулювання, інституційна ефективність, інституційна рівновага, финансовая система, институции, институциональная структура, институциональная среда, финансовая архитектура, институциональное развитие, институциональная трансформация, институциональная модернизация, институциональное регулирование, институциональная эффективность, институциональная равновесие, financial system, institutions, institutional environment, financial architecture, institutional development, institutional transformation, institutional upgrading, institutional regulation, institutional effectiveness, institutional balance
Бібліографічний опис
Ломачинська І. А. Інституційна трансформація фінансової системи України : автореф. … док. екон. наук: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / І. А. Ломачинська – Чернігів, 2021. – 47 с.
DOI
ORCID:
УДК