Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації: теорія, методологія, практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Державний університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. В дисертаційній роботі досліджено генезис теорії інтеграції у процесі економічного розвитку, наведено науково-методичний підхід до систематизації ієрархічних рівнів нормативно-правового середовища регулювання інтеграційних процесів, розроблено науковий базис багаторівневої систематизації мотивів інтеграції на різних рівнях національної економіки. Розроблено науковий підхід та прикладні інструменти визначення та розрахунку потенціалу сумісності підприємств інтегрованої структури, обґрунтовано методику вибору бізнес-партнера. Побудовано біфуркаційну модель розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації України під впливом кризових явищ. Розроблено концептуальні основи та складові механізму інтеграції підприємств. Запропоновано концептуальну модель процесу захисту інформаційних ресурсів та нематеріальних активів в інтегрованих системах, концепцію максимізації цінностей під час створення ланцюжка вартості інтегрованої групи підприємств, систему урахування впливу геополітичного фактора на розвиток інтеграційних процесів, прикладний підхід до конвергенції послуг в інтегрованій структурі, фінансові інструменти інтеграційних процесів та імітаційну модель державно-приватного партнерства на основі ERP-системи. Доопрацьовано системно-синергетичний підхід щодо оцінки ефективності інтеграції, науково-прикладний підхід до побудови багатофакторної моделі розвитку сфери зв’язку та інформатизації України, підходи до моделювання маркетингової стратегії та оптимізації оргструктури управління, систему показників оцінки ефективності інтеграції.
The thesis for receiving a scientific degree of the Doctor of Economic Sciences on specialty 08.00.04 – Economics and enterprise management (by economic activities). – The State University of Telecommunications, Kyiv, 2019. The aim of the thesis is to substantiate the theoretical, methodological and applied foundations of building integration forms of development of enterprises in the sphere of communication and information in the conditions of digitalization of the economy. The object of the study is the process of integration of enterprises in the sphere of communication and information in the development of the digital environment. The subject of research is the theoretical basis, methodological approaches and practical aspects of the formation and implementation of integration forms of development of enterprises in the field of communication and information. The main scientific result is the substantiation of theoretical, methodological and methodological provisions and practical approaches, which together solve an important scientific problem for the development of integration forms of development of enterprises in the sphere of communication and information in the transformation of the economy. For the first time proved the motives and goals of integration of the enterprises of communication and information at three levels: macro-level, mesolevel and the micro-level; the developed scientific and methodical approach to systematization of normative regulation of activities of integrated enterprises in the sphere of communication; developed scientific-methodical bases of calculation of the potential compatibility of the enterprises of the integrated structure and the technique of selecting a business partner; built a bifurcation model of development of the enterprises of sphere of communication and Informatization of Ukraine under the influence of the crisis phenomena; conceptual bases and components of the mechanism of integration of enterprises are developed; a conceptual model of the process of protection of information resources and intangible assets in integrated systems is proposed, which helps to minimize risks and increase economic security in cyberspace. The concept of maximizing values during the creation of the value chain of an integrated group of enterprises has been improved; the system-synergetic approach to assessing the effectiveness of the integration of enterprises in the sphere of communication and information, which allows to achieve a synergetic effect; scientific and applied approaches to taking into account the influence of the geopolitical factor on the development of integration processes; scientific and applied bases of convergence of services in an integrated structure, which are based on the integration of technological solutions and business processes, marketing decisions and other socio-economic factors; scientific approach to simulation modelling of public-private partnership and business interaction with the elements of ERP-system, using which will form an effective, adaptive and secure it infrastructure for the integration of enterprises. Scientific views on the integration of enterprises were further developed, through which a new semantic content of the concept of “integration of enterprises” was formulated; scientific and applied approach to the construction of a multifactor model of the development of the sphere of communication and information of Ukraine, which will contribute to the implementation of progressive imperatives of the country’s development; methodological foundations of the accounting process and the formation of financial statements of integrated enterprises by introducing new indicators of financial results and the introduction of a letter of credit form of calculations; scientific and applied approaches to modelling of marketing strategy of development of integrated enterprises in the sphere of communication and information, which allows to form conceptual views on the overall marketing strategy for enterprises belonging to the integrated group; theoretical and applied approaches to optimizing the management of integrated structures through a combination of linear and program-target structures, which allows to achieve a high level of adaptation to changes and provides flexibility and efficiency of resources manoeuvring. Practical significance of the obtained results lies in the fact that the main provisions and conclusions of the thesis can be used by public authorities at formation of projects of normative-legal documents related to the regulation of the market of services of communication and information, as well as enterprises in the process of formation of projects of creation of integration forms of development.
Опис
Ключові слова
інтеграція, розвиток, підприємство, сфера зв’язку та інформатизації, потенціал сумісності, механізм, інтегровані системи, біфуркація, конвергенція, системно-синергетичний підхід, ефективність, integration, development, enterprise, sphere of communication and informatization, potential partners, mechanizm, integration systems, bifurcation, convergence, systemically-synergetic approach, efficiency
Бібліографічний опис
Маслій, Н. Д. Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв'язку та інформатизації: теорія, методологія, практика / Н. Д. Маслій. – 2019.
DOI
ORCID:
УДК