Монографії БФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Мікробіологічні методи очищення стічних вод від органічних забруднювачів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Гудзенко, Тетяна Василівна; Іваниця, Володимир Олексійович; Галкін, Борис Миколайович; Волювач, Ольга В'ячеславівна; Горшкова, Олена Георгіївна; Gudzenko, Tetiana V.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Galkin, Borys M.; Voliuvach, Olha V.; Horshkova, Olena H.
  В монографії розглянуті біологічні методи очищення стічних вод від найпоширеніших і токсичних органічних забруднювачів – фенольних сполук, нафтових вуглеводнів, синтетичних ароматичних поверхнево-активних речовин, поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Надана загальна характеристика ксенобіотиків, їх токсичність та шляхи потрапляння у навколишнє середовище. Детально розглянуті конструкції біологічного очищення стічних вод - поля зрошення, мочари, аеротенки, метантенки, біореактори різних типів, в тому числі блочно-модульні споруди. Проведено критичний аналіз даних літератури по деструкції важкоокиснювальних сполук і представлено механізм їх біодеструкції різними родами мікроорганізмів в аеробних і анеробних умовах.
 • Документ
  Вивчення ефективності навчання студентів основ безпеки та здоров’я на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Гвоздій, Свiтлана Петрiвна; Gvozdii, Svitlana P.; Пєнов, Вадим Васильович; Pienov, Vadym V.; Баштан, Світлана Олександрівна; Поліщук, Любов Миронівна; Бурденюк, Ростислав Володимирович
  У монографії розглядаються науково-теоретиичні та практичні підходи щодо використання суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчанні студентів основ безпеки та здоров’я; запропоновано методологічні підходи та інноваційні технології у навчанні основ безпеки та здоров’я; методику навчання на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії осіб з особливими освітніми потребами; наведені підходи щодо здоров’язбережувальної діяльності у закладах вищої освіти в аудиторний та позааудиторний час у діяльності кураторів академічних груп. Матеріали, що подані в монографії, можуть стати у нагоді здобувачам вищої освіти і викладачам закладів вищої освіти, педагогам і усім, кого цікавлять проблеми безпеки та здоров’я.
 • Документ
  Біоактивні вторинні метаболіти морських мікроорганізмів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Галкін, Борис Миколайович; Філіпова, Тетяна Олегівна; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Тетяна Василівна; Galkin, Borys M.; Filipova, Tetiana O.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Gudzenko, Tetiana V.
  В монографії узагальнено літературні джерела про синтез та фізіологічну роль вторинних метаболітів з морських мікроорганізмів. Розглядаються механізми утворення вторинних метаболітів та їх функції. Наведено дані про біологічну активність вторинних метаболітів. Висвітлено механізми, генетична регуляція синтезу біосурфактантів та їх біологічна роль. Проведено аналіз впливу факторів середовища для підвищення синтезу біоактивних сполук у морських мікроорганізмів. Розглянута еволюція генних кластерів та їх гетерологічна експресія, шляхи синтезу мікробних вторинних метаболітів та роль полікетидсинтетаз, нерибосомних пептидсинтетаз, синтетаз жирних кислот. Проаналізована екологічна роль вторинних метаболітів морських мікроорганізмів. Монографія розрахована на науковців морських мікробіологів, екологів, біотехнологів, а також аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальностями мікробіологія, біологія та біотехнологія.
 • Документ
  Мікробіологічні дослідження Чорного моря
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Іваниця, Володимир Олексійович; Ivanytsia, Volodymyr O.; Гудзенко, Тетяна Василівна; Gudzenko, Tetiana V.; Страшнова, Ірина Валентинівна; Strashnova, Iryna V.; Васильєва, Наталія Юріївна; Vasylieva, Natalia Yu.; Штеніков, Микола Дмитрович; Коротаєва, Надія Володимирівна; Лісютін, Г. В.; Горшкова, Олена Георгіївна; Horshkova, Olena H.; Волювач, Ольга В'ячеславівна; Voliuvach, Olha V.; Потапенко, Катерина Сергіївна; Іваниця, Тетяна Володимирівна; Філіпова, Тетяна Олегівна; Filipova, Tetiana O.; Чабан, Микола Миколайович
  В монографії узагальнено результати багаторічних мікробіологічних досліджень Чорного моря, які були здійснені науковцями Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. З використанням класичних методів і метагеномного аналізу визначено таксономічний склад мікробіомів прибережних вод Одеської затоки, акваторії острова Зміїний та причорноморських лиманів і охарактеризовано біологічну різноманітність прокаріот основних відділів доменів Bacteria та Archаea. Наведено характеристику представників окремих таксономічних і фізіологічних груп мікроорганізмів чорноморської мікробіоти. Значну увагу приділено актинобактеріям, ізольованим з води Одеської затоки та факультативно-анаеробним споротвірним бактеріям, виявленим вперше в глибоководних осадах Чорного моря, характеристиці геномів, екзометаболомів та їх біотехнологічному потенціалу.
 • Документ
  Родина жуки-листоїди – CHRYSOMELIDAE
  (2010) Трач, В'ячеслав Анатолійович; Трач, Вячеслав Анатольевич; Trach, Viacheslav A.
  Жуки-листоїди фауни України налічують близько 600 видів. Опублікованих відомостей щодо жуків-листоїдів українського Розточчя майже немає. Збори, покладені в основу наведеного нижче еколого- фауністичного огляду жуків-листоїдів ПЗ «Розточчя», проведені нами з 12 по 17 травня 2004 р. За цей час вдалося зареєструвати 67 видів листоїдів, однак на території заповідника, на нашу думку, мешкає не менш 200 видів. Обсяг та система родини подані згідно класичних робіт (Warchałowski, 1985, 1991, 1993, 1995, 1998, 2000 та ін.). Роди в межах підродин та види в межах родів подані за абеткою.
 • Документ
  Макрозообентос придунайського озера Китай і умови його існування
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Джуртубаєв, Юрій Михайлович; Заморов, Веніамін Веніамінович; Заморова, Марія Панасівна; Урбанська, Тетяна В’ячеславівна; Джуртубаев, Юрий Михайлович; Заморов, Вениамин Вениаминович; Dzhurtubaev, Yurii M.; Zamorov, Veniamin V.
  Монографія присвячена одному з найбільших озер України – озеру Китай і є лімнологічним, гідроекологічним оглядом цієї водойми. Розглянуто фізико-географічну та гідролого-гідрохімічну характеристики озера, його макрозообентос у зв'язку з екологічними умовами, що склалися в озері. Також розглянуто живлення риб-бентофагів та дано оцінку рибопродуктивності озера за станом його макрозообентосу. Монографія призначена для гідробіологів, іхтіологів, екологів, викладачів і студентів біологічних і екологічних спеціальностей університетів України.
 • Документ
  Глава 5. Моделювання кінетики і механізмів рецепторно-лігандної взаємодії in vivo
  (2001) Силантьєв, С. О.; Жук, М. С.; Токар, Г. А.; Сиваченко, Ганна Вікторівна; Слизький, А. В.; Іванова, Н. В.; Зіньковський, В. Г.
  У монографії аналізуються фази та кінетика взаємодії ліків і організму, результатом яких є фармакологічні ефекти. Розглядаються сучасні уявлення і теорія рецепторно-лігандної взаємодії, методи, рівні досліджень і аналіз фармакологічних ефектів. Розрахована на фахівців у галузях фармакології, фізико-хімічної біології, медицини, теоретичної біології, аспірантів і студентів.
 • Документ
  Крапчатый суслик Северо-Западного Причерноморья: биология, функционирование популяций
  (1999) Лобков, Владимир Алексеевич; Lobkov, Volodymyr O.; Лобков, Володимир Олексійович
  В монографии представлены материалы полевых и лабораторных исследований экологии крапчатого суслика, проведенных в 1970-1999 гг. в Северо-Западном Причерноморье. Рассмотрены особенности сезонных явлений жизни сусликов, внутривидовые отношения, пространственная, половая и возрастная структуры поселений, воспроизводство и гибель населения, морфологические особенности разных поколений в формирующихся поселениях. Выявлены популяционные механизмы, регулирующие численность сусликов и обеспечивающие устойчивое функционирование популяций. Дан сравнительный анализ явлений, сопровождающих изменения численности крапчатого суслика и других видов млекопитающих, предложено объяснение действия внутрипопуляционного механизма регулирования численности, лежащего в основе её периодических колебаний и других изменений.
 • Документ
  Внутрипопуляционная регуляция численности млекопитающих
  (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2016) Лобков, Владимир Алексеевич; Лобков, Володимир Олексійович; Lobkov, Volodymyr O.
  В монографии рассматриваются существующие взгляды на внутрипопуляционную регуляцию численности млекопитающих. Предложено разделение внутрипопуляционных механизмов регулирования численности на неспецифические и видоспецифические. Выявлены общие для всех млекопитающих механизмы регулирования численности, основанные на изменениях рождаемости. Проявлениями этих механизмов объяснены известные случаи массового размножения или вымирания млекопитающих, а также динамики границ ареалов некоторых видов. Установлены закономерности изменений численности пространственных группировок млекопитающих, обусловленные внутрипопуляционными процессами.
 • Документ
  Деревья Одессы
  (2015) Коваленко, Светлана Георгиевна; Немерцалов, Владимир Владимирович; Васильева, Татьяна Владимировна; Vasylieva, Tetiana V.; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Немерцалов, Володимир Володимирович; Nemertsalov, Volodymyr V.
  В книге рассказано о более чем 250 видах древесно-кустарниковых растений, которые произрастают в г. Одессе. Для каждого дерева и кустарника приведено его систематическое положение, указано название на русском, украинском и латинском языках. Приведено морфологическое описание вегетативных и генеративных органов указанных растений, сведения о полезных свойствах этих растений, возможности их хозяйственного применения, интересные факты, мифы и легенды. Особое внимание обращено на происхождение растений, историю их интродукции во флору Одессы. Книга предназначена для учащихся школ, студентов ВУЗов, преподавателей, экскурсоводов и любителей природы.
 • Документ
  Конспект флори пониззя межиріччя Дністер - Тилігул
  (2009) Бондаренко, Олена Юріївна; Бондаренко, Елена Юрьевна; Bondarenko, Olena Yu.
  Монографія є результатом флористичних досліджень у південній частині межиріччя Дністер - Тилігул. Відображає сучасний стан флористичного покриву, а також містить інформацію про більш ранні знахідки в регіоні. Види рослин наводяться відповідно до сучасної ботанічної номенклатури, згадуються їх поширені синоніми. У конспекті відображені географічна та біоморфологічна характеристики видів, еколого-ценотична приуроченість, господарське значення видів, їх гідроморфи тощо. Відповідно до сучасних уявлень вказується відношення видів до антропогенного фактора. Для ботаніків, екологів, студентів та викладачів природничих факультетів, а також регіональних науковців різного профілю.
 • Документ
  Острів Зміїний. Рослинний і тваринній світ
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008) Сминтина, Валентин Андрійович; Іваниця, Володимир Олексійович; Гудзенко, Тетяна Василівна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Бурдейна, Світлана Яківна; Дятлова, Олена Сергіївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Корзюков, Анатолій Іванович; Крутоголова, Т. Ф.; Микитюк, Володимир Федорович; Севастьянов, Всеволод Денисович; Стойловський, Володимир Петрович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Ужевська, Світлана Пилипівна; Фурман, Ольга Карпівна; Чернявський, Олександр Васильович; Яковлев, М. В.; Бощенко, Ю. А.; Дубіна, Д. О.; Котлик, Л. С.; Юрченко, О. О.; Смынтына, Валентин Андреевич; Иваница, Владимир Алексеевич; Гудзенко, Татьяна Васильевна; Васильева, Татьяна Владимировна; Назарчук, Юлия Сергеевна; Бурдейная, Светлана Яковлевна; Дятлова, Елена Сергеевна; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Корзюков, Анатолий Иванович; Микитюк, Владимир Федорович; Стойловский, Владимир Петрович; Трач, Вячеслав Анатольевич; Ужевская, Светлана Филипповна; Фурман, Ольга Карповна; Чернявский, Александр Васильевич; Smyntyna, Valentyn A.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Gudzenko, Tetiana V.; Vasylieva, Tetiana V.; Nazarchuk, Yuliia S.; Burdeina, Svitlana. Ya.; Diatlova, Olena S.; Kivganov, Dmytro A.; Korziukov, Anatolii I.; Krutiholova, T. F.; Mykytiuk, Volodymyr F.; Sevastianov, Vsevolod D.; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Trach, Viacheslav A.; Uzhevska, Svitlana P.; Furman, Olha K.; Yakovlev, M. V.; Boshchenko, Yu. A.; Dubina, D. O.; Kotlyk, L. S.; Yurchenko, O. O.; Cherniavskyi, Oleksandr V.
  В монографії наведені результати вивчення рослинного і тваринного світу острова Зміїний, яке було здійснено науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 роках. Викладено історію досліджень острова з давніх часів. Наведені таксономічна структура ліхенофлори, конспект рослин, описана сучасна флора, адвентивні та культивовані рослини, безхребетні та хребетні тварини. Особлива увага приділена птахам, що мігрують через острів, у тому числі тим, що виявлені вперше для території України та занесені до Червоної книги України, подано характеристики міграцій. Наведено результати досліджень інфікованості мігруючих птахів епідеміологічно важливими мікроорганізмами та їх паразитів.