Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 131
 • Документ
  Вступ до германської філології
  (Фенікс, 2024) Кулина, Ірина Георгіївна; Янер, Оксана Сергіївна; Kulyna, Iryna G.; Yaner, Oksana S.
  Запропонований посібник призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, а також усіх, хто цікавиться особливостями германських мов у сім’ї індоєвропейських мов та зі шляхами їх власного розвитку і становлення.
 • Документ
  Методичні вказівки з англійського домашнього читання
  (Освіта України, 2017) Пожарицька, Олена Олександрівна; Pozharytska, Olena O.
  Методичні вказівки з англійського домашнього читання спрямовані на формування лексичних і граматичних навичок та розвитку вмінь монологічного та діалогічного мовлення у студентів ІІ-ІІІ курсів відділення іспанської філології (денної та заочної форм навчання) з англійською як другою іноземною мовою факультету романо-германської філології. Виконання вправ допоможе також розвинути навички перекладу та навчитись роботі з художнім текстом у комунікативному аспекті.
 • Документ
  An Academic Thesaurus
  (Букаєв В. В., 2024) Бігунова, Наталя Олександрівна; Неклесова, Валерія Юріївна; Ткаченко, Ганна Володимирівна; Bigunova, Natalia O.; Neklesova, Valeriia Yu.; Tkachenko, Hanna V.
  Тезаурус академічної лексики складено відповідно з програмою обов’язкового курсу «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Тезаурус містить мовні кліше та сталі вирази, які використовуються в академічному спілкуванні та можуть бути корисними під час написання доповідей на міжнародних конференціях та статей. Надана довідкова інформація може бути корисна при засвоєні здобувачами практичного курсу з дисципліни «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)».
 • Документ
  Антична література
  (Букаєв В. В., 2024) Войтенко, Леся Іванівна; Романець, Валентина Михайлівна; Voitenko, Lesia I.; Romanets, Valentyna M.
  Метою пропонованих методичних рекомендацій є формування і вдосконалення навичок літературознавчого аналізу текстів античних авторів здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету романогерманської філології. Методичні рекомендації укладено відповідно до робочих навчальних програм. Методичні рекомендації можуть використовуватись здобувачами першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету, фахівцями, зацікавленими у знанні та аналізі творчої спадщини античної культури.
 • Документ
  Сurrent Trends in Grammar
  (Освіта України, 2023) Морозова, Ірина Борисівна; Пожарицька, Олена Олександрівна; Карпенко, Максим Юрійович; Morozova, Iryna B.; Pozharytska, Olena O.; Karpenko, Maksym Yu.
  Розробка ставить собі завданням поглибити філологічну підготовку здобувачів освіти, систематизувати набуті теоретичні та практичні знання й навички та сформувати вміння користуватися здобутками сучасних граматистів як у процесі власного наукового пошуку, так і під час спілкування та викладання англійської мови. У методичних рекомендаціях наведено запитання для дискусій та QR-коди на відео з відомими граматистами.
 • Документ
  Means of Expressing Unreality in English
  (Букаєв В. В., 2024) Морозова, Ірина Борисівна; Пожарицька, Олена Олександрівна; Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Morozova, Iryna B.; Pozharytska, Olena O.; Moiseienko, Nataliia H.
  Розробка ставить собі завданням прищепити та розвинути у студентів навички нормативного вживання різних мовних засобів вираження нереальності в англійській мові та концентрується на категорії способу дії nа торкається базових значень модальних дієслів. Запропонований матеріал є корисним доповненням до навчального посібника Морозової І. Б. та Пожарицької О. О. «The Use of Modal Verbs and Moods» (2022) та базується на системі викладання даної теми, представленій у ньому.
 • Документ
  The Use of Prepositions
  (Букаєв В. В., 2024) Морозова, Ірина Борисівна; Пожарицька, Олена Олександрівна; Жук, Валентина Аркадіївна; Morozova, Iryna B.; Pozharytska, Olena O.; Zhuk, Valentyna A.
  Розробка ставить собі завданням прищепити та розвинути у студентів навички нормативного вживання прийменників як однієї з найвживаніших службових частин мови. У розробці представлено загальну систему прийменників в англійській мові та базові правила їх використання. Подано вправи для тренування вмінь вірного використання прийменників різних типів та тексти для перекладу задля закріплення матеріалу.
 • Документ
  Syntactic Complexes with the Non-Finites
  (Букаєв В. В., 2024) Морозова, Ірина Борисівна; Пожарицька, Олена Олександрівна; Васильєва, Ольга Олександрівна; Morozova, Iryna B.; Pozharytska, Olena O.; Vasylieva, Olga O.
  Дана розробка ставить собі завданням прищепити та розвинути у студентів навички нормативного вживання та побудови синтаксичних комплексів з неособовими формами дієслова. У розробці представлено загальну систему неособових форм дієслова в англійській мові та базові правила використання синтаксичних комплексів з ними. Подані тексти для трансформацій та вправи призначені для розвитку граматичних навичок та закріплення правил. Запропонований матеріал є корисним доповненням до навчального посібника Морозової І. Б. та Степаненко О. О. «The Use of the Non-Finites» (2021) та базується на системі викладання даної теми, представленій у ньому.
 • Документ
  Історія англійської мови
  (Букаєв В. В., 2024) Карпенко, Олена Юріївна; Карпенко, Максим Юрійович; Karpenko, Olena Yu.; Karpenko, Maksym Yu.
  Розробка ставить собі завданням сформувати знання здобувачів освіти щодо розвитку англійської мови з точки зору становлення фонетичного складу, граматичних категорій, еволюції лексичної системи, дати студентам основи лінгвістичних знань, необхідних для поліпшення розуміння глибинних лінгвістичних процесів розвитку англійської мови.
 • Документ
  Іноземна мова
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рудік, Ірина Валеріївна; Rudyk, Iryna V.
  Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Іноземна мова» спеціальності 081 «Право» для опанування матеріалу при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
 • Документ
  Педагогіка
  (Букаєв В. В., 2023) Князян, Маріанна Олексіївна; Kniazian, Marianna O.
  У методичних рекомендаціях викладено тематику, питання до практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу. Методичні рекомендації спрямовані на формування та закріплення в майбутніх бакалаврів філології теоретичних знань про розвиток педагогічної думки в Україні та зарубіжжі, важливі теоретичні підходи, категорії, поняття, закономірності, принципи педагогіки, дидактики, теорії виховання. Подано сучасні вимоги щодо менеджменту в закладах загальної середньої освіти, учнівського самоврядування. Передбачене формування загальних та спеціальних компетентностей, умінь проектувати та втілювати педагогічну діяльність, ефективно вирішуючи нагальні професійні завдання. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів-науковців.
 • Документ
  Основи педагогічної майстерності
  (Букаєв В. В., 2023) Князян, Маріанна Олексіївна; Kniazian, Marianna O.
  У методичних рекомендаціях репрезентовано тематику практичних занять, питання до них, список наукових джерел, котрі пропонуються до кожного заняття, завдання для самостійної роботи з послідовністю етапів їх виконання. Методичні рекомендації спрямовані на розширення педагогічних знань студентів, оволодіння професіоналізмом, науковим світоглядом, культурою педагогічної праці, збагачення практичного досвіду. Передбачається формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей, умінь ефективно впроваджувати професійно-педагогічну діяльність, аналізуючи найкращий досвід знаних педагогів. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів-науковців.
 • Документ
  Методика викладання іноземної мови
  (Букаєв В. В., 2023) Князян, Маріанна Олексіївна; Kniazian, Marianna O.
  У методичних рекомендаціях здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня пропонуються теми, питання до практичних занять, завдання для самостійної роботи, література для самопідготовки. Методичні рекомендації сприяють формуванню знань студентів про сучасні вимоги щодо організації освітнього процесу з викладання іноземної мови, психологічні засади, методи формування артикуляційних, інтонаційних, лексичних, граматичних знань та вмінь, а також умінь у аудіюванні, говорінні, читанні, письмі. Передбачається підготовка студентів до використання цифрових технологій на уроках французької мови та в позакласний час. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів-науковців.
 • Документ
  Виробнича (педагогічна) практика
  (Букаєв В. В., 2023) Князян, Маріанна Олексіївна; Kniazian, Marianna O.
  У методичних рекомендаціях здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня пропонуються основні вимоги до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти протягом виробничої (педагогічної) практики. Методичні рекомендації містять індивідуальний план роботи практиканта, основні завдання щодо відвідування та самостійного проведення студентами уроків, вимоги до оформлення звітної документації, рекомендовану літературу для самопідготовки. Практична діяльність здобувачів вищої освіти має на меті актуалізувати знання іноземних мов, професійно-педагогічні та професійно- методичні знання, вміння організовувати навчання й виховання учнів з використанням сучасних цифрових технологій. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів-науковців.
 • Документ
  Hunting for a job
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рудік, Ірина Валеріївна; Тер-Григорьян, Марина Геннадіївна; Rudik, Iryna V.; Ter-Grygorian, Maryna G.
  Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка для опанування матеріалу при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
 • Документ
  Основи мовознавства та літературознавства. Змістовий модуль 1. Вступ до мовознавства
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Яковлєва, Ольга Василівна; Yakovlieva, Olha V.
  Методичні рекомендації містять тематику лекційного курсу, теоретичні питання до практичних занять, які відповідають програмі курсу «Основи мовознавства та літературознавства», модуль 1, Вступ до мовознавства. До кожної теми практичних занять додаються тестові завдання або завдання для самостійної роботи. В кінці вміщена основна і додаткова література, інтернет-джерела; питання до іспиту, а також словник базових лінгвістичних термінів, необхідних для опанування даним курсом.
 • Документ
  Історія України та української культури
  (Бондаренко М. О., 2024) Вінцковський, Тарас Степанович; Гончарук, Тарас Григорович; Полторак, Володимир Миколайович; Юраш, Євгеній Олександрович; Vintskovskyi, Taras S.; Honcharuk, Taras H.; Poltorak, Volodymyr M.; Yurash, Yevhenii O.
  У курсі «Історія України та української культури» висвітлюються різні аспекти історії України від палеоліту до сучасності. Особлива увага приділяється головним подіям в історії українського суспільства та державності, становленню та історії української політичної нації. Методичні рекомендації містять опис курсу, поради відносно засвоєння лекційного матеріалу, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 – «Філологія», спеціалізацій: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька; 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська; 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька.
 • Документ
  Lexicology workshops
  (Букаєв В. В., 2024) Ігіна, Олена Володимирівна; Савранчук, Ірина Петрівна; Ihina, Olena V.; Savranchuk, Iryna P.
  У методичних рекомендаціях представлена тематика практичних занять, питання, що розглядаються, вправи та завдання для поглибленого розуміння та вивчення дисципліни “Лексикологія англійської мови” на третьому курсі. Метою методичних вказівок є сформувати та актуалізувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання про лексикологічну диференціацію мови загалом і англійської мови зокрема, про засоби словотвору англійської мови, про типи лексичних значеннь слів, фразеологію та етимологію англійських слів. Передбачається формування практичних вмінь аналізувати та описувати лексичні засоби в англомовних текстах різних функціональних стилів.
 • Документ
  The Use of –ing Forms or Infinitive
  (Олді Плюс, 2024) Жук, Валентина Аркадіївна; Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Zhuk, Valentyna A.; Moiseienko, Nataliia H.
  Дана розробка містить відомості про особливості функціонування -ing forms та інфінітиву у сучасній англійській мові, ілюструється контекстуальна різниця у вживанні зазначених граматичних явищ. Пропоновані вправи націлені на засвоєння правил та на формування навичок вживання характерних для англійської мови видо-часових форм -ing forms, інфінітив та граматичних конструкцій із ними в умовах усної та письмової комунікації.
 • Документ
  Pronouns
  (Олді Плюс, 2024) Жук, Валентина Аркадіївна; Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Zhuk, Valentyna A.; Moiseienko, Nataliia H.
  Дана розробка містить відомості про особливості функціонування займенників у сучасній англійській мові та вправи, націлені на засвоєння граматичних правил та розвиток навичок вживання даної частини мови у сучасному усному та письмовому мовленні.