Економіко-правовий факультет

Постійне посилання зібрання

З ПОВНИМИ ТЕКСТАМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ В ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 2107
 • Документ
  Управління соціально-відповідальними інвестиціями підприємств в умовах глобалізації
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Коркуц, Вікторія Сергіївна
  Соціальна відповідальність бізнесу стала одним з основних чинників, що впливає на імідж компанії та її успіх у реалізації бізнес-стратегій. І одним з найбільш важливих інструментів, що використовуються суб’єктами господарювання для досягнення соціальної відповідальності, є соціально-відповідальні інвестиції, які виконують економічну, соціальну, екологічну роль, спрямовані на сталий розвиток і таким чином забезпечують покращення добробуту населення. Більш того, все більше фахівців і керівників бізнес-організацій визначають соціально відповідально інвестиції як найвищий рівень соціальної відповідальності бізнесу. З іншого боку, глобальні трансформації призвели до зростання конкуренції на світовому ринку, посилення глобальних проблем сучасності, а також до збільшення вимог з боку суспільства, споживачів, працівників щодо соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання. У зв'язку з цим, управління соціально-відповідальними інвестиціями організацій стає дедалі важливішим і актуальнішим у сучасних умовах глобальних трансформацій.
 • Документ
  Управлінський облік в системі менеджменту
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Златова, Анастасія Юріївна
  Однією з оснoвних вимог менеджменту будь-якого підприємства в сучасних умовах конкуренції стає планування, організація, стимулювання, контроль та аналiз результатів діяльності підприємства і його підрозділів, для чого необхідним стає створення ефективної та своєчасної системи прийяття управлінських рiшень та пошук методів найкращого використання доступних ресурсів. Для досягнення цієї мети необхідна інформація про обсяг виробництва у відповідності до календарних планів, наявнiсть усiх видів ресурсів і норм їх витрачання у технологічному процесі виробництва продукції. Такy інформацію не може надати фiнансовий облік через обмеженість його методології, тому й виникає проблема створення особливої інформаційної підсистеми обліку для менеджерів нижчої ланки управління, які безпосередньо контролюють бiзнес-процеси у підрозділах підприємства, але при цьому в більшості випадків позбавлені системної інформації та вимушені приймати рішення в умовах невизначеності. Проблемy генерyвання спецiалiзованої інформації для менеджерів нижчої ланки управління неможливо вирішити без створення підсистеми управлінського обліку.
 • Документ
  Управління економічною безпекою підприємства (організації)
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Жирик, Анастасія Сергіївна
  В умовах розвитку економіки України у світовому економічному просторі завданням перед кожним підприємством постає забезпечення його економічної безпеки. Зростання нестабільності та невизначеності призводить до погіршення результатів господарської діяльності та можливості втрати стійкості. Для забезпечення високої конкурентоспроможності підприємств (організацій) необхідно удосконалити методологічну основу оцінки рівня безпеки та ефективності політики його посилення, освоєння стратегічних пріоритетів та заходів у рамках організаційно-економічного механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки. В трудах вітчизняних та зарубіжних учених СО. Варналія, Т. Г. Васильціва, М.М. Єрмошенко, Г.А. Пастернак-Таранушенка, С.К. Реверчука, Я.А. Жаліла, Т.Т. Ковальчука, Е.А. Олейнікова можна розглянути визначення фінансової безпеки підприємств, аналіз загроз та показників фінансової безпеки.
 • Документ
  Формування і управління логістичної системи підприємства
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Заєць, Дмитро Васильович
  У сучасних умовах інтеграції, глобалізації та зростаючої конкуренції, впровадження ефективного управління логістичними процесами на підприємствах викликає великий інтерес. Враховуючи це, а також динаміку розвитку науково-технічних рішень в галузі логістики, тема «Формування та управління логістичної системи підприємства» є вкрай актуальною та перспективною для наукового дослідження. Питання формування логістичних систем особливо актуально постало зараз, коли розв’язана війна російської федерації проти України призвела до колосальних проблем у цій сфері. Очевидно, що багатоваріантність вирішення цього завдання дає шанс для пошуку найбільш оптимального шляху досягнення кінцевої мети із урахуванням об’єктивних реалій та галузевих особливостей даного прикладного дослідження. Тому, методологічною основою нашого дослідження виступають концептуальні підходи та механізм забезпечення ефективності функціонування логістичних систем.
 • Документ
  Стратегічне управління розвитком підприємства
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Захарова, Дар'я Вадимівна
  Сучасний темп змін у зовнішньому середовищі, збільшення кількості знань і інформаційних потоків настільки великі, що формування і реалізація стратегії розвитку підприємства представляється єдиним способом формального прогнозування його майбутніх проблем та можливостей. Стратегія є основою управління розвитком підприємства на тривалий термін, допомагає уточнити найбільш підходящі шляхи дії, знижує ризик прийняття неправильного рішення через помилкової чи недостовірної інформації про можливості підприємства або про його зовнішню середовище. При формуванні стратегії можна досягти більшої визначеності. Підприємство зможе передбачити події у зовнішньому середовищі і швидше на них реагувати.
 • Документ
  Організація корпоративного управління на підприємстві (організації)
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Вєлєв, Валерій Миколайович
  Якісне корпоративне управління є ключовим фактором успішної діяльності будь-якої організації. Забезпечення ефективного корпоративного управління базується на розумінні принципів та методів управлінської діяльності, а також на умінні використовувати докладні показники, щоб розуміти реальний стан справ. Організація корпоративного управління є надзвичайно важливим елементом діяльності підприємства загалом. Він включає визначення стратегії, управління ризиками, управління кадрами, комунікацію і звітність, а також взаємодія з акціонерами. Незважаючи на те, що корпоративне управління було введено наприкінці XX століття, значення економіки зростає рік у рік. Через глобальне зростання та збільшення конкуренції в бізнесі корпоративне управління стає все більш поширеним і вимагає більш високих вимог.
 • Документ
  Формування асортиментної політики в умовах зміни попиту
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Ву Владіміра Куанг Уіє
  Глобальні виклики сьогодення привели до нового розуміння принципів підприємницької діяльності в Україні. Розвиток ринкових відносин і посилення конкуренції вказують на необхідність нових підходів в бізнес-підприємництві, орієнтованих на підвищення фінансових результатів і конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Забезпечення конкурентоспроможності та рентабельності суб’єкта господарювання визначається здатністю асортименту його готової продукції адекватно відповідати поточному споживчому попиту на якісному та кількісному рівнях. У зв’язку із цим питання підвищення ефективності управління товарним асортиментом підприємства є актуальним завданням в умовах глобальних викликів. Дослідження теорії і практики управління товарним асортиментом суб’єкта господарювання надає змогу стверджувати, що сьогодні управління цими процесами потребує удосконалення теоретико-методичної бази.
 • Документ
  Управління в системі економічної безпеки України: інноваційні методи та технології оцінювання
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Войчишен, Андрій Олександрович
  В умовах глобальних викликів сучасні загрози економічної безпеки носять системний характер і виникають в різних сферах зовнішнього і внутрішнього середовища національної економіки, у тому числі у фінансовій, правовій, управлінській, технологічній, інформаційній та ін. Для того, щоб успішно протистояти загрозам, необхідно створити інтелектуальну систему економічної безпеки, яка здатна комплексно протидіяти глобальним загрозам у національному макроекономічному середовищі. Побудувати таку систему економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності неможливо без активного впровадження інноваційних рішень, які стосуються організаційних структур підрозділів економічної безпеки, технологій, форм та методів роботи фахівців з безпеки по протидії небезпекам та загрозам зовнішнього і внутрішнього середовища. У зв’язку із цим питання управління в системі економічної безпеки України, а також система інноваційних методів та технології її оцінювання в умовах глобальних викликів є надзвичайно актуальними. Дослідження теорії і практики управління в системі економічної безпеки України надає змогу стверджувати, що в умовах глобальних викликів управління цими процесами потребує удосконалення теоретико-методичної бази.
 • Документ
  Лідерство в системі менеджменту організації
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Туркмані, Орнелла Ібрагімівна
  Сучасне суспільство створює нові умови для керівників бізнесу, та потребує від них наявність розвитку лідерського потенціалу. Для забезпечення якісного управління конкурентоспроможною організацією необхідно формувати нові, інноваційні погляди взаємодії з персоналом. Дослідження теорії і практики лідерства у системі сучасного менеджменту надає змогу стверджувати, що досягнення стратегічних цілей організації, та її конкурентоспроможності у довгостроковому періоді пов’язано з якісним управлінням персоналом, створення оптимальної корпоративної культури. Взаємодія всіх складових систем менеджменту, розглянутих у роботі обумовлює актуальність сутності лідерства як форми підвищення конкурентоспроможності організації.
 • Документ
  Управління інноваційною діяльністю суб'єкта господарювання в умовах глобальних викликів
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Томашпольський, Дмитро Владиславович
  Глобалізаційні процеси сьогодення вимагають від суб’єктів господарювання активного пошуку усіх шляхів, здатних забезпечити їх виживання і конкурентні переваги на реальному ринку товарів і послуг. Вітчизняне виробниче середовище характеризується високою трудомісткістю, нестачею фахівців науково-дослідного спрямування, суттєвим зношенням основних виробничих фондів, значними енергозатратами і металомісткістю продукції підприємств промисловості, низькою конкурентоспроможністю більшості видів вітчизняних товарів і послуг, наповненістю ринку України імпортною продукцією тощо. До того ж нестабільна політична ситуація, військова агресія рф, постковідні процеси, тотальна диджиталізація усіх сфер життя. Все це пояснює серйозне відставання науково-технічного рівня великої кількості вітчизняних підприємств від конкурентів із США, Японії, економічно розвинутих країн Західної Європи, які уже давно впроваджують інноваційні стратегії свого розвитку на основі досягнень науки і передових технологій виробничої діяльності, що допомагає швидше адаптуватися до швидких змін в умовах глобальних викликів. Тому розгляд питань управління інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання в сучасних реаліях є надзвичайно актуальним і вкрай необхідним.
 • Документ
  Концепції та аналіз мотивації персоналу в системі реалізації стратегії росту
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Тащи, Емілія Борисівна
  Однією з основних вимог розвитку сучасного суспільства є зосередження та спеціальна увага до персоналу підприємства, що створює необхідні умови для досягнення економічного зростання та конкурентоспроможності як окремого працівника, так і всього підприємства в цілому. Кожен працівник, крім умов, які керівництво підприємства створює для сприяння його діяльності, має власні особисті мотиви та стимули, які підштовхують його до виконання завдань, що постають перед ним щодня. Мотивація персоналу є важливим аспектом формування конкурентоздатного, висококваліфікованого, відповідального та сплотаного колективу, який сприяє досягненню перспективних планів та взагалі реалізації загальної стратегії підприємства.
 • Документ
  Формування та аналіз моделей бізнесу та менеджменту в Industry 4.0
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Сисоєва, Анастасія Артурівна
  Сучасні умови ведення бізнесу характеризуються непередбачуваними прогнозами щодо розвитку соціально-економічних систем, волатильністю та спадом. Увага власників бізнесу та вищого керівництва корпоративних структур спрямована на забезпечення адаптивних характеристик, які можуть сприяти сталому розвитку, формуванню організаційної гнучкості функції та здатності адаптуватися до швидко мінливих зовнішніх умов. Сучасні бізнес-структури потребують бізнес-моделі, яка швидко та ефективно реагує на зміни зовнішнього середовища та бізнес-можливостей.
 • Документ
  Проектування та інформатизація бізнес-процесів на підприємстві (організації)
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Саід, Асіф Ашим
  Моделювання бізнес-процесів в контексті модернізації економіки та управління є доцільним напрямком, що сприяє оптимізації бізнес-процесів та підвищенню ефективності діяльності. Сучасні підприємства в умовах постійної конкуренції, ускладнення виробничо-технічних та організаційно-економічних систем змушені постійно вдосконалювати свою діяльність. Це потребує розвитку нових технологій і методів ведення бізнесу, підвищення якості кінцевих результатів діяльності і, звичайно, впровадження методів управління та організації підприємницької діяльності.Нових, більш ефективних. Моделювання бізнес-процесів дозволяє аналізувати не тільки всю роботу вашого бізнесу, його взаємодію із зовнішніми організаціями, клієнтами та постачальниками, але й те, як організовані операції на кожному робочому місці. У цьому контексті досліджено особливості побудови бізнес-процесів на підприємствах та їх аналіз.
 • Документ
  Удосконалення управління процесами мотивації персоналу на підприємстві
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Стоянова, Катерина Петрівна
  Питанням мотивації персоналу підприємства керівники приділяють багато уваги. У загальному вигляді мотивація – це процес стимулювання самого себе та інших на діяльність, яка спрямована на досягнення індивідуальних та загальних цілей організації. Мотивація персоналу – одне з ключових завдань в управлінні людськими ресурсами, оскільки є безпосередньою причиною поведінки співробітників. Основне завдання менеджера – вести персонал до досягнення спільних цілей організації. У світлі технологічного розвитку значення мотивації в управлінні людськими ресурсами зростає у зв’язку зі зміною характеру праці, викликаним масовою автоматизацією та комп’ютеризацією виробництва, та підвищенням компетентності працівників.
 • Документ
  Процес взаємодії менеджменту і штучного інтелекту трерьої і четвертої хвилі розвитку
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Спориш, Кирило Сергійович
  У сучасному світі, технологічні зміни впливають на всі сфери нашого життя, причому менеджмент та штучний інтелект (ШІ) стали центральними елементами цього трансформаційного процесу. Вони є ключовими інструментами, що формують нашу сучасну економіку та суспільство. Особливо це стосується третьої і четвертої хвилі розвитку штучного інтелекту, які обіцяють значні зміни в управлінні організаціями і саме це актуалізує вибір теми дипломної роботи.
 • Документ
  Внутріфірмове планування діяльності підприємства готельного бізнесу в сучасних умовах
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Смоляков, Володимир Ігорович
  У сучасних кризових умовах господарювання значний вплив на діяльність підприємств туристичної галузі мають макроекономічні процеси в країні та світі, а також зниження купівельної спроможності населення. Підприємства туристичного бізнесу надзвичайно чутливо реагують на різного роду несприятливі перетворення економічного, політичного, кліматичного та інших характерів. Внутрішньо-фірмове планування є важливим елементом системи організації ринкових відносин, процесом, який є основою для розробки та реалізації ефективних стратегій розвитку готельних підприємств. З посиленням конкуренції, як наслідку поглиблення глобалізації та світових інтеграційних процесів, сучасний готельний бізнес, перебуваючи під впливом зовнішніх і внутрішніх змін, змушений шукати нові інструменти та методи управління, засновані на системних і комплексних підходах, одним з яких є внутрішньо фірмове планування власної діяльності. Соціально-економічні умови функціонування та провадження комерційної діяльності підприємницькими суб’єктами вирізняються істотним впливом кризових явищ та інших процесів зовнішнього середовища на можливості щодо підтримки стабільності та сталості організації комерційних відносин як на рівні внутрішніх процесів підприємства, так і в контексті його взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища. Описані умови складають об’єктивну основу до необхідності забезпечення підприємствами безперервності та планомірності функціонування ключових бізнес-процесів, що є неможливим за відсутності ефективно діючої системи управління процесом планування. Саме тому, на сьогодні, особливої теоретичної та прикладної ваги набувають дослідження проблематики побудови ефективної системи планування на підприємстві в умовах домінування ринкових форм організації економічних систем, що обумовлює актуальність дослідження проблематики сутнісних характеристик, функціонального наповнення, методичних підходів до аналізу та оцінювання, разом із відповідними організаційними напрямками вдосконалення ефективності управління процесом внутрішньо–фірмового планування на підприємстві готельного бізнесу.
 • Документ
  Розробка стратегії розвитку сучасного підприємства (організації)
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Сініка, Катерина Павлівна
  Сучасні реалії ринкової системи диктують її суб'єктам неминучість постійного суперництва та прагнення до прогресу, необхідність випереджати потенційних конкурентів та зміцнювати свої позиції у коротко-строковій та довгостроковій перспективах. Поінформованість про те, що відбувається на ринку, готовність до реорганізації та адаптації бізнесу, здатність приймати стратегічні рішення швидше за інші – основи конкуренто-спроможності будь-якого підприємства. При цьому важливо враховувати, що в нинішніх умовах динамізму, будь-яким економічним і зокрема маркетинго-вим трендам і тенденціям притаманне стрімке моральне старіння, оскільки маркетингова діяльність вибудовується на основі попереднього стратегічного аналізу та маркетингового аудиту, необхідно регулярно переглядати та ак-туалізувати розроблені елементи маркетингової діяльності – стратегія, марке-тинговий комплекс тощо. У цьому короткострокове планування перестає бути панацеєю усфері маркетингу, навпаки, зростає актуальність стратегічногопід-ходу до маркетингової діяльності, що враховує довгострокові цілі розвитку підприємства.
 • Документ
  Формування і розвиток концепції інтегрального менеджменту
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Шива, Еліза Вадимівна
  Особливості розвитку управлінської діяльності на протязі всього періоду людської цивілізації були пов’язані з постійною необхідністю покращувати формат її практичної реалізації. Епохи премодерну, модерну і постмодерну певним чином почали формувати те, що ми сьогодні називаємо професійною системою менеджменту. В той же час, потрібно зауважити, що сучасна система менеджменту народилася саме в епоху модерну (тобто весь період ХХ століття), а постмодерністський період, на думку деякий відомих дослідників менеджменту, стане періодом розквіту менеджменту, який повертається «на круги своя», а саме до професійного розвитку інтелектуальних людських ресурсів. Результативність сучасного менеджменту не може бути обмеженою у зв’язку з недостатністю професійної підготовки представників різних сегментів системи менеджменту в цілому, а саме науковців, експертів і аналітиків, практиків. Формування релевантної інформаційної бази менеджменту і практичне використання інформаційних потоків потребує професійної якості, повноти і системної обробки даних з використанням можливостей штучного інтелекту. Все це пов’язано з процесами інтегральності управлінської діяльності, а точніше, з формуванням системи інтегрального менеджменту. Тому базові процеси і системні фактори формування і розвитку інтегрального менеджменту сьогодні є найбільш актуальними проблемами не тільки дослідження професійного менеджменту, а і розвитку інноваційної економіки в епоху технологічної сингулярності (третьої і четвертої, а особливо п’ятої хвилі розвитку штучного інтелекту).
 • Документ
  Процеси оптимізації портфеля цінних паперів на підприємстві
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Шкуратенюк, Наталія Геннадіївна
  Однією з необхідних та важливих складових господарської діяльності будь-якого сучасного підприємства виступає його інвестиційна діяльність. Враховуючи це, на сучасному етапі розвитку економіки інвестиційна діяльність більшості як окремих інвесторів, так і юридичних осіб передбачає формування оптимального набору об’єктів для вкладення надлишкових і тимчасово вільних коштів. Ефективна реалізація інвестиційної діяльності не тільки визначає успіх та конкурентоспроможність самої організації на ринку, особливо в мовах економічної нестабільності, а й підтримує економіку України загалом, а також забезпечує можливість її скорішої інтеграції в соціально-економічне середовище ЄС. Це сприятиме подальшому підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів, що на сьогодні спостерігаються у світі. Тому для більшості підприємств питання формування та управління портфелем цінних паперів – одне з найактуальніших. Дані тези знаходять своє підтвердження і в тому, що у 1989 році американський економіст Гаррі Марковіц (Markowitz Н. M.) став лауреатом Нобелівської премії з економіки «За створення теорії вибору портфельних інвестицій».
 • Документ
  Управління інформаційною безпекою підприємсвтва
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Шевченко, Дмитро Євгенійович
  У сучасному світі інформаційна безпека є життєво необхідною умовою забезпечення інтересів людини, суспільства та держави. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки повинні здійснюватися в різних сферах - економіці, обороні, політиці, а також у соціальній сфері. Інформація давно стала одним з найважливіших ресурсів суспільного життя. Тому постійний розвиток інформаційних можливостей суспільства робить проблему інформаційної безпеки все більш актуальною. Не секрет, що помилки в інформаційних комп'ютерних мережах створюють загрозу економічній, соціальній, екологічній катастрофі. Крім того, зростаюча інтенсивність життя часом призводить до використання інформаційних можливостей у недоброчесних, навіть злочинних цілях.