Монографії ФХФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Порівняльні характеристики каталізаторів для засобів органів дихання від монооксиду карбону в умовах надзвичайних ситуацій
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Хворостенко, Богдан Вадимович
  В наш час кількість надзвичайних ситуацій, що пов'язані з пожежами, є досить високою. Високийй відсоток загибелі людей, головно обумовлений отруєнням газоподібними токсичними речовинами, що виділяються при горінні різних будівельних матеріалів, конструкцій, а також предметів внутрішнього оздоблення приміщень. Дослідження доводять, що найбільшу небезпеку для людини мають газоподібні речовини, що з'являються під час термічної деструкції деревини, серед яких монооксид карбону, альдегіди, кислоти, спирти та інші (більше 200 сполук).
 • Документ
  Моделювання розподiлу температури в процесах полiмеризацiï методом кiнцевих елементiв
  (2022) Савін, Сергій Миколайович; Savin, Serhii M.
  Монографiя присвячена розв’язуванню задач розподiлу температурного поля при формуваннi полiмерних блокiв термореактивных олiгомерiв написана на основi дослiджень автором кiнетики тверднення епоксидних систем. Для моделювання температурних режимiв в зразках був застосований числовий метод кiнцевих елементiв. Автором розробленi комп`ютернi QBASIC-програми для виконання розрахункових дослiджень, викладено тексти програм з детальними поясненнями. Структура розроблених програм дозволяє застосовувати їх не тiльки для розрахункiв температурних полiв в полiмерних зразках, але й для розрахункiв теплових режимiв в конструкцiях технiчного обладнання iнших видiв. Рекомендована студентам i аспiрантам, хімічних, хiмiко-технологiчних спецiальностей ЗВО, а також фахiвцям в областi прикладної математики, якi цiкавляться числовими методами.
 • Документ
  Кольорометрія в дослідженні кислотно-основних рівноваг у розчинах поліфункціональних органічних сполук
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Чеботарьов, Олександр Миколайович; Чеботарёв, Александр Николаевич; Chebotaryov, Aleksandr N.; Снігур, Денис Васильович; Снигур, Денис Васильевич; Snigur, Denys V.
  спонукає до подальшого розвитку фундаментальних засад теорії йонних рівноваг, з’ясування хімізму процесів комплексоутворення йонів металів з органічними реагентами, дослідження механізмів сорбції та екстракції. Питання вивчення комплексоутворення у водних та неводних розчинах, а також на поверхні сорбентів у теперішній час вирішене достатньо повно. У свою чергу, вивчення кислотно-основних рівноваг є важливим етапом дослідження органічних сполук, зокрема аналітичних реагентів, з’ясування хімізму реакцій за їх участю, оптимізації умов здійснення хіміко-аналітичних визначень, а також планування експерименту з використанням екстракції, йонного обміну тощо. Кількісною характеристикою кислотно-основних властивостей речовини є показник константи рівноваги реакції перенесення протону (pKа), котрий, поряд з іншими фізико-хімічними величинами, визначає основні фармакокінетичні та фармакодинамічні параметри молекул – ADME-профіль. Відомо, що величини pKа дозволяють оцінити напрямок і ступінь перебігу багатьох хімічних процесів (реакцій), оскільки ця величина визначає стан протолітичної рівноваги в хімічній системі, а отже – вид і реакційну здатність рівноважних йонно-молекулярних форм компонентів, а також характер взаємодії між ними. Незважаючи на успіхи теоретичних методів розрахунку pKа, заснованих на можливостях підходів QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship – кількісний взаємозв’язок «структура-властивість»), їм притаманний ряд недоліків.
 • Документ
  Координаційні сполуки Co(II), Ni(II), Cu(II), Mn(II), Zn(II), Sn(IV) з 2-(7-бромо-2-оксо-5-феніл-3H-1,4-бенздіазепін-1-іл)ацетогідразидом та продуктами його конденсації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Сейфулліна, Інна Йосипівна; Скороход, Лариса Сергіївна; Марцинко, Олена Едуардівна; Пуля, Ангелина В’ячеславівна; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Марцинко, Елена Эдуардовна; Seifullina, Inna Y.; Martsynko, Olena E.
  Монографія присвячена актуальній проблемі одержання нових координаційних сполук Sn(IV) та 3d-металів на основі відомого лікарського препарату 2-(7-бромо-2-оксо-5-феніл-3H-1,4-бенздіазепін-1-іл)ацетогідразиду «гідазепаму» та продуктів конденсації з карбонілвмісними біоорганічними сполуками різних класів, зокрема, альдегідів (саліциловий), індолів (ізатин), кетокислот (піровиноградна). Для фахівців, що працюють в галузі неорганічної, органічної, координаційної, біонеорганічної, фармацевтичної, медичної хімії й фармації, аспірантів та студентів.
 • Документ
  Теория фундаментального поля
  (1995) Давтян, Оганес Карапетович
  В основе теории фундаментального поля лежат идеи о дискретности пространства-времени, которые позволяют выработать простой взгляд на многие явления природы, объяснить их с единой точки зрения. Из этой теории, как следствия, вытекают основные положения квантовой теории, специальной теории относительности, релятивистской квантовой механики, теории инерциального и гравитационного полей и совершенно новые представления о космологических проблемах. Космологическая теория основана на новых, более общих, ковариантных уравнениях гравитационно-инерциального поля Вселенной, частными и приближенными случаями которых являются уравнения Эйнштейна. Книга рассчитана на специалистов в области теоретической физики, космологии и астрофизики.
 • Документ
  Хімія формілпорфіринівод
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014) Ішков, Юрій Васильович; Галкін, Борис Миколайович; Галкин, Борис Николаевич; Galkin, Borys M.; Ишков, Юрий Васильевич; Ishkov, Yurii V.
  В монографії викладаються основні досягнення та методи хімії порфіринів на прикладі їх формільних похідних. Рекомендується студентам та аспірантам, науковим співробітникам, які спеціалізуються у галузі хімії біологічно активних сполук.
 • Документ
  Ноцицепция и антиноцицепция : теория и практика
  (Каштелянов А. И., 2012) Владыка, А. С.; Шандра, А. А.; Хома, Руслан Евгеньевич; Воронцов, В. М.; Хома, Руслан Євгенійович; Khoma, Ruslan Ye.
  Издание посвящено вопросам ноцицепции и антиноцицепции как обоснования клинических методов анестезии,применяемых для профилактики и лечения боли при хирургических операциях,болезненных манипуляциях и состояниях,а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития проблемы обезболивания. Материал изложен с учетом опыта авторов, данных литературы и действуюших нормативных документов. Книга предназначена для анестезиологов,фармакологов,врачей скорой помощи,семейных врачей,хирургов и врачей других специальностей.