Кольорометрія в дослідженні кислотно-основних рівноваг у розчинах поліфункціональних органічних сполук

Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
спонукає до подальшого розвитку фундаментальних засад теорії йонних рівноваг, з’ясування хімізму процесів комплексоутворення йонів металів з органічними реагентами, дослідження механізмів сорбції та екстракції. Питання вивчення комплексоутворення у водних та неводних розчинах, а також на поверхні сорбентів у теперішній час вирішене достатньо повно. У свою чергу, вивчення кислотно-основних рівноваг є важливим етапом дослідження органічних сполук, зокрема аналітичних реагентів, з’ясування хімізму реакцій за їх участю, оптимізації умов здійснення хіміко-аналітичних визначень, а також планування експерименту з використанням екстракції, йонного обміну тощо. Кількісною характеристикою кислотно-основних властивостей речовини є показник константи рівноваги реакції перенесення протону (pKа), котрий, поряд з іншими фізико-хімічними величинами, визначає основні фармакокінетичні та фармакодинамічні параметри молекул – ADME-профіль. Відомо, що величини pKа дозволяють оцінити напрямок і ступінь перебігу багатьох хімічних процесів (реакцій), оскільки ця величина визначає стан протолітичної рівноваги в хімічній системі, а отже – вид і реакційну здатність рівноважних йонно-молекулярних форм компонентів, а також характер взаємодії між ними. Незважаючи на успіхи теоретичних методів розрахунку pKа, заснованих на можливостях підходів QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship – кількісний взаємозв’язок «структура-властивість»), їм притаманний ряд недоліків.
Опис
Ключові слова
теоретичні та прикладні аспекти застосування кольорометричного методу та методу кольорометрії, використання кольорометричних функцій в якості аналітичного сигналу при дослідженні кислотно-основних рівноваг в розчинах, можливості спектрофотометрії та кольорометрії при дослідженні протолітичних рівноваг в розчинах 2,3,7-триоксифлуоронів, застосування кольорометрії для встановлення констант йонізації та йонно-молекулярного складу поліфункціональних сполук у розчинах
Бібліографічний опис
Кольорометрія в дослідженні кислотно-основних рівноваг у розчинах поліфункціональних органічних сполук : монографія. / О. М. Чеботарьов, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 122 с. : табл., рис.