Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, фізичні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Фізика напівпровідників. Ч. 3. Процеси захоплення носіїв заряду
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Чебаненко, Анатолій Павлович; Каракіс, Юрій Миколайович; Chebanenko, Anatoliy P.; Karakis, Yurii M.
  Навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни “Фізика напівпровідників”. Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійній роботі з відповідного курсу. Вказівки сприятимуть розробці у студентів навичок самостійної експериментальної роботи та застосування теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій, що обрали спеціальності “Фізика та астрономія”, “Прикладна фізика та наноматеріали”.
 • Документ
  Фізика напівпровідників. Ч1. Параметри і статистика носіїв заряду
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Чебаненко, Анатолій Павлович; Каракіс, Юрій Миколайович; Chebanenko, Anatoliy P.; Karakis, Yurii M.
  Поданий навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни “Фізика напівпровідників”. Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійної роботі над відповідним курсом. Вказівки сприятимуть розробки у студентів навичок самостійної експериментальної роботи, та застосування теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій що обрали спеціальність “Фізика та астрономія”.
 • Документ
  Медицинская оптика
  (2016) Ваксман, Юрій Федорович; Vaksman, Yurii F.
  В учебном пособии рассмотрены основные вопросы офтальмологической оптики: оптическая система глаза и ее особенности; глаз как центрированная оптическая система, основные функции зрения, аберрации оптической системы глаза, клиническая рефракция глаза. Представлены разнообразные методы офтальмо-скопических исследований и офтальмоскопические системы. Значительное внимание уделено приборам подбора и контроля средств коррекции зрения. Рассмотрены специальные методы оптической микроскопии, а также методики спектрального анализа, используемые в биологии и медицине. Детально рассмотрены процессы и механизмы взаимодействия лазерного из-лучения с биообъектами. Анализируются особенности лазерного излучения, используемые в лазерной диагностике и лечении. Рассмотрен широкий круг оптических квантовых генераторов, нашедших применение в биологии и медицине. Пособие предназначено для студентов физического факультета, изучающих курс «Медицинская оптика».
 • Документ
  Фізика напівпровідників. Ч2. Рекомбінація носіїв заряду
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Чебаненко, Анатолій Павлович; Каракіс, Юрій Миколайович; Chebanenko, Anatoliy P.; Karakis, Yurii M.
  Поданий навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни “Фізика напівпровідників”. Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійної роботі над відповідним курсом. Вказівки сприятимуть розробки у студентів навичок самостійної експериментальної роботи, та застосуванню теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій що обрали спеціальність “Фізика та астрономія”.
 • Документ
  Фізика напівпровідників. Ч. VI. Визначення параметрів напівпровідників без участі оптичного збудження
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чебаненко, Анатолій Павлович; Каракіс, Юрій Миколайович; Chebanenko, Anatoliy P.; Karakis, Yurii M.
  Навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни «Фізика напівпровідників». Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійній роботі над відповідним курсом. Вказівки сприятимуть розробці у студентів навичок самостійної експериментальної роботи, та застосування теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій, що обрали спеціальності «Фізика та астрономія» і «Прикладна фізика та наноматеріали».
 • Документ
  Фізика напівпровідників. Ч. V. Визначення параметрів напівпровідників за допомогою оптичного збудження
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чебаненко, Анатолій Павлович; Ваксман, Юрій Федорович; Конопельська, Наталія Вікторівна; Каракіс, Юрій Миколайович; Chebanenko, Anatoliy P.; Vaksman, Yurii F.; Karakis, Yurii M.; Konopelska, Nataliia V.
  Навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни «Фізика напівпровідників». Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійній роботі над відповідним курсом. Посібник сприятиме розробці у студентів навичок самостійної експериментальної роботи та застосуванню теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій, що обрали спеціальності «Фізика та астрономія» і «Прикладна фізика та наноматеріали».
 • Документ
  Фізика напівпровідників. Ч. IV. Домішкова фотопровідність; рух носіїв заряду
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чебаненко, Анатолій Павлович; Каракіс, Юрій Миколайович; Chebanenko, Anatoliy P.; Karakis, Yurii M.
  Навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни «Фізика напівпровідників». Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійній роботі над відповідним курсом. Вказівки сприятимуть розробці у студентів навичок самостійної експериментальної роботи, та застосування теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій, що обрали спеціальності «Фізика та астрономія» і «Прикладна фізика та наноматеріали».
 • Документ
  Кваліфікаційна робота
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ваксман, Юрій Федорович; Vaksman, Yurii F.
  У методичних вказівках описано структуру роботи, вимоги до змісту роботи: вступу, основної частини, результатів та висновків, списку використаних джерел, додатків. Наведено також перелік документів, необхідних до захисту кваліфікаційної роботи. Методичні вказівки розроблені для здобувачів першого (бакалавр) спеціальності 104 Фізика та астрономія та другого(магістр) рівнів вищої освіти спеціальностей 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та астрономія при підготовці кваліфікаційної роботи до захисту.
 • Документ
  Оптика: практикум
  (2023) Орловська, Світлана Георгіївна; Orlovskaya, Svetlana G.
  Практикум призначено для виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Видання містить лабораторні робіти з оптики з описом теоретичних основ робіт, методики і методів проведення вимірювань, обробки та аналізу результатів. Навчальне видання укладено відповідно до програми курсу «Фізика» для студентів факультету хімія та фармація першого (бакалаврського) рівня навчання, спеціальність 102 - Хімія. Може бути рекомендовано для студентів інших природничих факультетів.
 • Документ
  Основи метрології, стандартизації і сертифікації. Частина 2. Вимірювання фізичних величин
  (2023) Орловська, Світлана Георгіївна; Orlovskaya, Svetlana G.
  У навчальному посібнику розглядаються методи вимірювань фізичних величин, види засобів вимірювань, класи точності засобів вимірювань з визначенням меж допустимих похибок. Проводиться детальний опис засобів та методів вимірювання електричних, оптичних та температурних величин. Розглянуто контактні та безконтактні методи вимірювання температури, сучасні методи визначення температурних полів, температури мікро-та наноб’єктів. Для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Многоцветная астрофотометрия
  (2013) Каретников, Валентин Григорьевич; Каретніков, Валентин Григорович; Karetnikov, Valentyn H.
  В учебном пособии изложен материал, относящийся к курсу практической и общей ас-трофизики, описывающий основные правила многоцветных астрофизических наблюдений звезд. Кратко дана история и некоторые, наиболее весомые результаты фотометрических исследований звезд, описаны методы фотометрии и показана необходимость и способы учета природных явлений, которые, с одной стороны, ухудшают точность результатов на-блюдений, а с другой стороны - позволяют эти явления изучить и использовать в астрофи-зических исследованиях.В пособии показано, что многоцветные фотометрические наблюдения достаточны для определения главных общих характеристик звезд и их распроложения в космическом про-странстве. Эти характеристики студенты должны определить в практическом плане, выполнив задания и применив некоторые материалы, собранные в Приложении пособия. Мате-риалов в Приложении достаточно для обеспечения отдельными заданиями каждого студен-та группы, а сами задания должен дать студенту преподаватель этого специального курса.Для студентов астрономических специальностей университетов, молодых научных сот-рудников, любителей астрономии и всех, кто интересуется астрономическими исследова-ниями.