Соціальна структура Візантії XI ст. очима Михаїла Пселла

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена вивченню соціальних поглядів видатного візантійського інтелектуала XI ст. Михаїла Пселла. Розглянуто ставлення цього автора до родовитості, змальовані його уявлення про соціальний склад візантійського суспільства свого часу та виявлена його точка зору щодо ролі кожного із станів у державному житті Візантії.
Статья посвящена изучению социальных взглядов выдающегося византийского интеллектуала XI ст. Михаила Пселла. Рассмотрено отношение этого автора к родовитости, обрисованы его представления о социальном составе византийского общества своего времени и выявлена его точка зрения относительно роли каждого из сословий в государственной жизни Византии
The article is devoted to the study of social views of Michael Psellus, outstanding Byzantine intellectual of 11th century. The attitude of this author to the gentility was examined, his ideas about the social structure of Byzantine society of his time were described and his views on the role of each of the classes in the public life of Byzantium were discovered
Опис
Ключові слова
Михаїл Пселл, XI ст., cоціальна структура Візантії, Пселл Михаил, XI ст., cоциальная структура Византии, Psellus Michael, 11th century, Byzantine Social Structure
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання