Невербальні засоби комунікації та реалізації соціального статусу чиновників у романі Ф. М. Достоєвського «Ідіот»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анотація. Основна мета цього дослідження — проаналізувати майстерність Ф. М. Достоєвського у зображенні за допомогою одиниць мови невербальних засобів комунікації та реалізації соціального статусу чиновників у романі «Ідіот». Об’єктом вивчення є мовні одиниці, що вказують на поведінку чиновників різних рівнів: високого (генерала Івана Федоровича Єпанчина), середнього (Гаврили Ардаліоновича Іволгіна) та низького (Лук’яна Тимофійовича Лебедєва). Предмет аналізу — спільні та відмінні риси невербальної комунікації зазначених чиновників і способи характеристики спільного та відмінного в їхньому соціальному статусі. У результаті проведеного аналізу системи опису невербальних засобів комунікації персонажів зі статусом державного чиновника, яку представив Ф. М. Достоєвський, у роботі встановлені жести й міміка, що характеризують генерала Івана Єпанчина та членів його родини (манірність, дотримання статусних норм пристойності, здатність критично мислити, допитливість); чиновника Гаврили Іволгіна (амбітність, нещирість, неввічливість, недовіра, іронічність, агресивність); чиновника Лук’яна Лебедєва (улесливість, нестриманість, нечесність). У статті зроблено висновки, що опис невербальної поведінки персонажів художнього твору має важливе значення в експлікації їхнього соціального статусу, приховуючи частину підтекстової інформації. За допомогою жестів і міміки персонаж стає впізнаваним. Ф. М. Достоєвський пристосовує наявні у комунікативній поведінці людей паравербальні засоби до характерних особливостей, життєвої позиції кожного свого персонажа, його ролі в художньому творі.
The main purpose of this study is to analyze the skill of Fedor M. Dostoevsky in depicting non-verbal means of communication that can reflect the social status of officials in the novel “The Idiot” by using language units. The object of study is language units that indicate the behavior of officials of different levels: high level (General Ivan Fedorovich Yepanchin), middle level (Gavrila Ardalionovich Ivolgin) and low level (Lukyan Timofeevich Lebedev). The subject of the analysis is the common and different features of non-verbal communication of these officials, which characterize the com- monality and differences in their social status. An analysis of the system for describing the non-verbal means of communi- cation of characters with the status of a government official was the result of this study. Gestures and facial expressions characterizing General Ivan Yepanchin and members of his family (primness, observance of status norms of decency, the ability to think critically, curiosity); official Gavrila Ivolgin (ambition, insincerity, impoliteness, distrust, irony, anger); official Lukyan Lebedev (subservience, flattery, intemperance, dishonesty) are established in this work. The article con- cludes that the description of the non-verbal behavior of the characters in a work of art is important in the explication of their social status, hiding part of the subtext information. With the help of gestures and facial expressions, the character becomes recognizable. Fedor M. Dostoevsky adapts the paraverbal means available in the communicative behavior of peo- ple to the typical and characteristic features, life position of each of his characters, his role in the work.
Опис
Ключові слова
невербальні засоби, комунікація, жест, міміка, соціальний статус, чиновник, літературний персонаж, Ф. М. Достоєвський, non-verbal means, communication, gesture, facial expressions, social status, official, artistic character, Fedor M. Dostoevsky
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання