ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті розглянути методологічні засади формування, особливості функціонування і територіальної організації водогосподарського комплексу урбанізованих територій. В статье рассмотрены проблемы функционирования и территориальной организации водохозяйственного комплекса урбанизированных территорий. The functional and territorial organization problems of the water economy complex of urbanization territories were defined in the article.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета / ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 8: Сер. “Географічні та геологічні науки”. - укр. та рос.
Ключові слова
водогосподарський комплекс урбанізованих територій, територіальна організація, водогосподарський цикл, водогосподарський кластер, водохозяйственный комплекс урбанизированных территорий, территориальная организация, водохозяйственный цикл, водохозяйственный кластер, regional water economy complex of urbanization territories, territorial organization, water economy cycle, water economy cluster
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК