Корпоративні договори та принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
У статті розглядається проблематика підпорядкування іноземному праву корпоративних договорів, укладених щодо господарських товариств, створених за законодавством України. Досліджено історію становлення корпоративних договорів у правовій системі України так само як і зміни, що відбулись протягом останніх десятиліть з питання можливості застосування іноземного права до договірних корпоративних відносин. З огляду на авторитет англійського common law серед українських юристів-практиків та їх установку на обрання само його у якості іноземного права, що застосовуватиметься до корпоративних договорів, і, водночас, враховуючи істотні відмінності у базових засадах common law та континентальних правових систем, до кола яких належить і правова система України, а також той факт, що право України залишатиметься застосовним правом до корпоративних правовідносин у відповідному господарському товаристві у тій частині, у якій воно є особистим законом юридичної особи (тобто у всьому, що не стосується взаємних прав та обов’язків сторін корпоративного договору), зроблено висновок про доцільність введення до кола регуляторів відносин, що виникатимуть з корпоративного договору документу, рівновіддаленого від обох правових систем та здатного забезпечити якісне регулювання загальних питань договірного права, а саме – Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. У статті запропоновано включати до корпоративного договору одне з типових застережень УНІДРУА, що визначатимуть ієрархію між положеннями іноземного національного права та Принципами УНІДРУА, а також їх співвідношення з положеннями корпоративного самого договору. Також зроблено висновок про те, що Принципи УНІДРУА можуть застосовуватися до корпоративних договорів і за відсутності іноземного елементу для встановлення режиму регулювання відносин з такого корпоративного договору у тому, що стосується загальних положень договірного права на рівні найкращих світових стандартів.
The article examines the issue of the foreign law as an applicable law of shareholders’ agreement at companies established under the laws of Ukraine. The emergence of shareholders’ agreement in the legal system of Ukraine, as well as the changes that have taken place during the last decades regarding the possibility of applying foreign law to contractual corporate relations, have been studied. Because of authority of English common law among Ukrainian legal practitioners, there is an attitude among them to choose it as the foreign law that will be applied to shareholders’ agreement. At the same time, there are significant differences in the basic principles of common law and continental legal family, which includes the legal system of Ukraine. On the other hand, the law of Ukraine will remain the applicable law for the rest of corporate relations in the relevant companies insofar as it is its lex societatis (i.e. everything with except of obligations of the parties to the shareholders’ agreement). Taking into account all the above, a conclusion was made to introduce a document equidistant from both legal systems and able to ensure a high quality regulation of general issues of contract law, namely the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, among instruments providing regulation of relations under shareholders’ agreement. It is proposed to use one of the standard UNIDROIT clauses in order to determine the hierarchy between the provisions of foreign national law and the UNIDROIT Principles, as well as their correlation with the provisions of the shareholders’ agreement itself. It was also concluded that the UNIDROIT Principles might be applied to shareholders’ agreement even in the absence of a foreign element to establish a regulation of a contractual relations at the level of the best international standards.
Опис
Ключові слова
Корпоративний договір, корпоративні правовідносини, міжнародне приватне право, застосовне право, м’яке право, позанаціональне право, Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, shareholders’ agreement, corporate legal relations, international private law, applicable law, soft law, a-national law, Principles of international commercial agreements UNIDROIT
Бібліографічний опис
Правова держава = Сonstitutional State
ORCID:
УДК