ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА І. А. ЛИННИЧЕНКА (1857–1926) У СФЕРІ БІБЛІОФІЛЬСТВА, БІБЛІОГРАФІЇ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Метою цієї статті є визначення ролі професора Івана Андрійовича Линниченка (1857–1926) у розвитку бібліофільства, бібліографії та бібліотекознавства у Російській імперії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Відстеження долі приватної бібліотеки І. Линниченка, зокрема, розкриває маловивчену сторінку історії сучасної наукової бібліотеки Одеського національного уні- верситету імені І. І. Мечникова. Целью этой статьи является определение роли профессора Ивана Андреевича Линниченко (1857–1926) в развитии библиофильства, библиографии и библиотековедения в Российской империи в конце ХІХ — начале ХХ века. Изучение судьбы личной библиотеки И. Линниченко, в частности, раскрывает малоизученную страницу истории современной научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. In this article the role of professor Ivan Andrijovich Linnychenko (1857–1926) in the development of bibliophilism, bibliography and library science in Russian empire in the late Õ²Õth –early XXth century is considered. The destiny of his personal library exposing an unknown page of history of the Scientific library of the Odessa I. I Mechnikov national university is undertaken.
Опис
Ключові слова
книга, бібліофільство, бібліографія, бібліотекознавство, приватні бібілотеки, книга, библиофильство, библиография, библиотековедение, частные библиотеки, book, bibliophilism, bibliography, library science, private book collections
Бібліографічний опис
DOI
ORCID:
УДК