Горение капли азодиэтанола

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджувався вплив тиску,температури, окисного потенціалу газового середовища, швидкості потоку на процес горіння каплі азодиетанолу (АЕ). Показано,що горіння великих капель АЕ відбувається у режимі ламінарногорозповсюдження хвилі розкладу по парам монопалива. Наявність вторинного полум'я (полум'я окислювання) кругом каплі є таким фактором, що прискорює процес горіння АЕ. Виявлено, що невеликі домішки АЕ до бензилового спирту суттєво підвищують швидкість горіння каплі модифікованого палива. Исследовалось влияние давления,температуры, окисллительного потенциала газовой среды, скорости потока на процесс горения капли азидоэтанола (АЭ). Показано, что горение крупных капель АЭ протекает в режиме ламинарного распространения волны разложения по парам монотоплива. Существование вторичного пламени (пламени окисления) вокруг капли является фактором, ускоряющим процесс горения АЭ.Обнаружено, что небольшие добавки АЭ к бензиловому спирту повышают скорость горения капли модифицированного горючего. The influence of pressure, temperature, oxidation potential of gas environment, flow velocity on combustion process of ethanol azide drop was study. It was shown, that the combustion of large ethanol azide drops occurs in a laminar propagation regime of wave of decomposition via vapour of a monopropellant. The existence of a secondary flame (flame of an oxidizing) around of a drop, is the factor accelerating process of ethanol azide combustion. It was found, that the small addition of ethanol azide to benzalcohol increase of burning rate of a drop modified fuel.
Опис
Ключові слова
ламінарногорозповсюдженна хвиля, азодиэтанол, азидоэтанол, ламинарное распространение волны, ethanol azide drop, laminar propagation regime of wave
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК