ВИКЛИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУЧАСНА РОЛЬ НАТО ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У даній статті розглядаються сучасні політологічні підходи до актуальних проблем європейської безпеки, трансформації НАТО, співробітництва України з НАТО. Матеріалом для статті слугували також соціологічні досл ідження, присвячені вивченню ставлення населення Одеської області та м. Одеси до взаємовідносин України з НАТО. Показано, что в суспільстві існує значна зацікавленість та одночасно необ ізнаність по діяльності НАТО, його впливу, співпраці з Україною, можливим перспективам вступу до організації. У міжнародних відносинах відбувається постійне оновлення інтеграційних форматів в забезпеченні сучасних безпекових стандартів на підґрунті змін та ускладнення викликів міжнародній безпеці.
В данной статье рассматриваются современные политологические подходы к актуальным проблемам европейской безопасности, трансформации НАТО, сотрудничества Украины с НАТО. Материалом для статьи послужили также социологические исследования, посвященные изучению отношения населения Одесской области и г. Одессы к взаимоотношениям Украины с НАТО. Показано, что в обществе существует значительная заинтересованность и одновременно неосведомленность о деятельности НАТО, его влиянии, сотрудничестве с Украиной, возможных перспектив вступления в организацию. В международных отношениях происходит постоянное обновление интеграционных форматов в обеспечении современных стандартов безопасности на основе изменений и усложнения вызовов международной безопасности.
This article examines modern approaches in political science on currant problems of European security, NATO’s transformation, cooperation between Ukraine and NATO. The material for the article was also the sociological research on public opinion of population the Odessa region and Odessa city towards Ukraine’s relations with NATO. We show that in society there is considerable interest and a lack of awareness on the activities of NATO, its impact, cooperation with Ukraine, prospects for possible joining the organization. In international relations occur continuously updated integration formats in providing modern security standards based on the changes and complications of the challenges of international security.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008.- Том 13, Вип.5, Сер."Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
міжнародні відносини, міжнародна безпека, євроатлантична інтеграція, международные отношения, международная безопасность, евроатлантическая интеграция, international relations, international security, Euro-Atlantic integration
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университет
DOI
ORCID:
УДК