Антонімія як засіб зображення соціальної нерівності у драматичній поемі Лесі Українки «В Катакомбах»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анотація. Метою наукової розвідки, результати якої описано в цій статті, є виявлення й аналіз фактів антонімії, за допомогою якої Леся Українка створює контрастне зображення соціальної нерівності між людьми, що виступають персонажами драматичної поеми «В катакомбах», та визначення специфіки цього мовного засобу в художній картині світу авторки. Об’єктом вивчення є лексеми та репліки, що висвітлюють соціальний фон відносин між представниками давньоримського соціуму епохи гоніння на християн. Суб’єкт дослідження — механізми функціювання виявлених засобів протиставлення у драматичній поемі «В катакомбах» і їхня роль у створенні соціального простору цього художнього твору. Застосовано методи соціолінгвістичного, семантичного та контрастивного аналізу, а також описовий метод. Результатом аналізу стало виокремлення фактів художньої антонімії в репліках персонажів, передусім християнського єпископа і раба-неофіта, у спорі про соціальну справедливість. Зроблено деякі висновки, зокрема: антонімія у драматичній поемі Лесі Українки «В катакомбах» — одна із провідних художньо-стилістичних фігур з текстоорганізуючою функцією. Вона виявляється у текстових зв’язках, виступаючи засобом започаткування, розвитку, загострення центрального конфлікту між персонажами у їхньому баченні боротьби проти соціальної нерівності за соціальне рівноправ’я. Авторка майстерно володіє всіма засобами протиставлення: лексичною, словотвірною і синтаксичною, контрарною, контрадикторною і векторною, реальною і прихованою, загальноприйнятою і оказіональною (ситуативною) антонімією. Головними конфліктоутворюючими антонімічними парами драматичної поеми «В катаком- бах» є: РАБ ≠ ВІЛЬНИЙ; РАБ ≠ ПАН. Посилюють конфлікт соціально зумовлені антонімічні пари ЧОЛОВІК ≠ ЖІНКА; ГРІХ ≠ СВЯТІСТЬ; ХРИСТИЯНИН ≠ ПОГАНЕЦЬ; БОГ / ЦАР ≠ ЛЮДИНА, деякі інші.
Summary. The purpose of the scientific research, the results of which are described in this article, is to identify and analyze the facts of antonymy, by using which Lesya Ukrainka creates a contractive image of social inequality between persons who are characters in the dramatic poem “In the Catacombs”, and to determine the specificity of this language and artistic medium in the author’s picture of the world. The object of study are lexemes and replicas that illuminate the social background of relations between representatives of the ancient Roman society during the era of persecution of Christians. The subject of this study is the functioning mechanisms of the revealed antonymic language mediums in the dramatic poem “In the Catacombs” and their role in creating the social space of this work. The methods of sociolinguistic, semantic and contrastive analysis, as well as the descriptive method, are applied. The result of the analysis is the identification of facts of artistic antonymy in the replicas of the characters, primarily the Christian bishop and the neophyte slave, in the dispute about social justice. Some conclusions were made, in particular: antonymy is the leading artistic and stylistic devices with a text-organizing function. It appears in textual connections, acting as a means of initiating, developing, and aggravating the central conflict between the characters in their vision of the struggle against social inequality for social equality. The author skillfully possesses all antonymous means: lexical, word-forming and syntactic, contrarian, contradictory and vector, real and hidden, generally accepted and occasional (situational) antonymy. The main conflicting antonymous pairs of the dramatic poem “In the Catacombs” are: SLAVE ≠ FREE MAN; SLAVE ≠ MASTER. Socially conditioned antonymous pairs MAN ≠ WOMAN; SIN ≠ HOLINESS; CHRISTIAN ≠ PAGAN; GOD / KING ≠ HUMAN, some others intensify the conflict.
Опис
Ключові слова
антонімія, контраст, художня картина світу, соціальний статус, соціальна нерівність, комунікативний, дискусія, Леся Українка, antonymy, contrast, artistic device, picture of the world, social status, social inequality, communicative, discussion, Lesya Ukrainka
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання