Віртуальний скрипт як частина особистісної хронології (за даними асоціативного експерименту)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проводиться аналіз даних ономастичного асоціативного експерименту. Увага приділяється опису онімів-стимулів, що актуалізують віртуальний скрипт.
В статье проведён анализ данных ономастического ассоциативного эксперимента. В центре внимания — описание онимов стимулов, которые актуализируют виртуальный скрипт.
The article deals with the analysis of the data of the onomastic associative experiment. The focus of the article is the description of the personal names that represent the virtual script.
Опис
Ключові слова
хрононім, асоціативний експеримент, віртуальний скрипт, хрононим, ассоциативный эксперимент, виртуальный скрипт, chrononym, associative experiment, virtual script
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання