Жанрова специфіка вербального контенту мережевої сторінки Одеського художнього музею

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано різножанрові тексти, що представлені на сторінках Одеського художнього музею в соціальних мережах. Обґрунтовано, що позиціювання культурного простору в мережевому дискурсі має жанрову специфіку та передбачає репрезентацію основного жанру – допису. Розглянуто дописи як типологічні вияви (інформаційний, ритуальний, презентаційний, емоційно-експресивний) мережевої комунікації. Інформаційні дописи скеровані на повідомлення нової інформації адресатам і є найбільшою мірою представленими (допис-анонс, допис-звіт, допис-заява). Ритуальні дописи в мережевому дискурсі є виявом ритуально-етикетної комунікативної поведінки комунікантів (запрошення, привітання, подяка і некролог). Презентаційні жанри мережевого дискурсу представляють певного суб’єкта або певний об’єкт аудиторії в позитивно-оцінному вимірі. Емоційно-експресивні жанри характеризуються висловленням позитивних або негативних емоцій з приводу певної ситуації. У межах кожного мовленнєвого жанру здійснено мовностилістичний і лінгвопрагматичний аналіз.
The article analyzes various texts presented on the pages of the Odesa Art Museum in social networks. It is substantiated that the positioning of the cultural space in the network discourse has genre specificity and involves the representation of the main genre – the post. Posts are considered as typological manifestations (informational, ritual, presentational, emotional-expressive) of network communication. Informational posts are aimed at communicating new information to addressees and are the most widely presented (post-announcement, post-report, post-statement). Ritual posts in the network discourse are a manifestation of the ritual-etiquette communicative behavior of communicators (invitation, greeting, thanks and obituary). Presentational genres of network discourse represent a certain subject or a certain object of the audience in a positive and evaluative dimension. Emotionally expressive genres are characterized by the expression of positive or negative emotions about a certain situation. Linguistic and linguopragmatic analysis was carried out within each speech genre.
Опис
Ключові слова
соціальна мережа, мережевий дискурс, мовленнєвий жанр, допис, коментар, social network, network discourse, speech genre, post, comment
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК