Політична карикатура як вид креолізованого тексту в контексті кризи українсько-російських відносин (на матеріалі грецької преси)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Послуговуючись науковими працями у галузі теорії креолізованого тексту, автори роблять спробу проаналізувати специфічні риси політичної карикатури в грецькому мас-медійному дискурсі, а також виявити роль взаємозв’язку вербального та невербального компонентів креолізованих текстів політичної карикатури в умовах гібридної війни. Матеріалом представленої роботи послужив дослідницький корпус зі 162 політичних кари- катур на національних і світових політичних лідерів та міжнародні події в контексті кризи українсько-російських відносин. Ілюстрації були відібрані з грецьких ЗМІ, зокрема газет, журналів, соціальних мереж, тематичних блогів і сайтів. Предметом дослідження у цій роботі виступили структурні, лексико-семантичні, графічні та історико-культурні характеристики креолізованого тексту політичної карикатури грецькою і англійською мовами. Задля досягнення поставленої мети авторами статті були вирішені такі завдання: 1) дати визначення поняттю «креолізований текст» і навести сино- німічні дефініції; 2) визначити характерні ознаки політичної карикатури як жанру / виду креолізованого тексту у політичному, мас-медійному і художньому дискурсах; 3) проаналізувати та описати взаємозв’язок структур- них компонентів креолізованого тексту політичної карикатури; 4) виявити поширені стилістичні прийоми політичної карикатури і навести приклади. Проведений аналіз робіт показав, що реальний світ в інформаційному просторі транслюється крізь призму метафори, іронії, антитези, анімалізації, персоніфікації, метонімії та синекдохи. У роботі виділено провідні антропоморфні і зооморфні образи відомих політичних лідерів, а також стратегії та тактики їх формування з точки зору когнітивної метафори. Поширеними тактиками в політичних карикатурах визначені тактика «навішування» ярликів, тактика зневажливо-іронічного применшення будь-яких переваг мішені (сили, значущості, якості, масштабності тощо) і тактика перебільшення її недоліків.
Using scientific works in the field of creolized text theory, an attempt was made to analyze the specific features of political caricature in Greek mass media discourse, as well as to identify the role of verbal and nonverbal components of creolized political caricature texts in conditions of hybrid warfare. The research department of 162 political caricatures of national and world political leaders and international events in the context of the crisis of Ukrainian-Russian relations served as the material of the presented work. Illustrations were selected from the Greek media, including newspapers, magazines, social networks, thematic blogs and websites. The subject of research in this work were structural, lexical-semantic, graphic and historical-cultural characteristics of the creolized text of political caricature in Greek and English. In order to achieve this goal, the authors of the article solved the following tasks: 1) define the concept of «creolized text» and give synonymous definitions; 2) identify the characteristics of political caricature as a genre / type of creolized text in political, media and artistic discourses; 3) analyze and describe the relationship between the structural components of the creolized text of a political caricature; 4) identify common stylistic devices of political caricature and give examples. The performed analysis of the works showed that the real world in the information space is transmitted through the prism of metaphor, irony, antithesis, animation, personification, metonymy and synecdoche. The work highlights the leading anthropomorphic and zoomorphic images of famous political leaders, as well as strategies and tactics of their formation in terms of cognitive metaphor. Common tactics in political cartoons include tactic of «hanging» labels, tactic of contemptuously ironic belittling of any advantages of the target (strength, significance, quality, scale, etc.) and tactic of exaggeration of its disadvantages.
Опис
Ключові слова
карикатура, креолізований / полікодовий текст, вербальні та невербальні компоненти, політична метафора, алюзія, образ політичного лідера, гібридна війна, caricature, creolized / polycode text, verbal and nonverbal components, political metaphor, allusion, image of political leader, hybrid war
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК