Актуальні питання історії та культури України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Бондаренко М. О.
Анотація
У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, надано вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика практичних занять. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для презентацій, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 – «Середня освіта (Хімія)», 102 – «Хімія» (освітньо-професійні програми «Хімія» та «Фармацевтична хімія»), другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 – «Фармація, промислова фармація».
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
історія України, культура України, розвиток культурних процесів в Україні, періодизація історії України, 014 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія (ОПП Хімія), 102 Хімія (ОПП Фармацевтична хімія), 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Актуальні питання історії та культури України : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти ф-ту хімії та фармації Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова / уклад.: О. А. Бачинська, Є. О. Юраш. – Одеса : Бондаренко М. О., 2024. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК
930.85(477)"1/20" (076)