Із джерел про історію швейцарських колоністів на півдні України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті подається короткий огляд історії швейцарських колоністів та розвитку виноробства в Шабо на основі джерел, які зберігаються в фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Особлива увага приділяється книзі відомого шабського виноградаря К. І. Тардана «Виноградарство та виноробство» та «Запискам Императорского Общества сельского хозяйства Южной России», що є невичерпним джерелом історичних відомостей про швейцарську колонію та її мешканців.
В статье дается краткий обзор истории швейцарских колонистов и развития виноделия в Шабо на основании источников, хранящихся в фонде Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Особое внимание уделяется книге известного шабского виноградаря К. И. Тардана «Виноградарство и виноделие» и «Запискам Императорского Общества сельского хозяйства Южной России», которые являются неиссякаемым источником исторических сведений о швейцарской колонии и ее жителях.
The article gives a short review of the history of the Swiss colonists and winemaking development in Shabo based on sources stored in the stocks of the Scientific Library of the Odesa Mechnikov National University. The special attention is paid to the book of a famous Shabo winegrower K. I. Tardan «Viticulture and winemaking» and to the «Memoirs of the Imperial Agricultural Society of South Russia», which are a rich source of historical information about the Swiss colony and its inhabitants.
Опис
Вестник Одесского национального университета: Сер. "Библиотековедение, библиографоведение, книговедение."
Ключові слова
Шабо, виноградарство, виноробство, Тардан, К. І., Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова, Шабо, виноградарство, виноделие, Тардан, К. І., Научная библиотека ОНУ имени И. И. Мечникова, Shabo, viticulture, winemaking, K. I. Tardan, he Scientific Library of the Odesa Mechnikov National University
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК