Документальний наратив комуніканта як спосіб осмислення та репрезентації воєнної реальності (на прикладі збірки Є. Шишацького «Мандрівка до потойбіччя. Маріуполь»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті підкреслено, що сучасна українська воєнна документальна література розвивається швидкими темпами, це зумовлено сучасним соціальним контекстом через вторгнення РФ, – повномасштабною війною в Україні. Тривале перебування в умовах воєнного часу потребує осмислення, оцінювання подій, актуалізації та пояснення як для української аудиторії, так і закордонної, чим пояснюється інтерес авторів до такого способу віддзеркалення воєнної реальності. У дослідженні зосереджено увагу на виявленні потенціалу наративного способу організації матеріалу в документальних збірках про війну в Україні. Підкреслено, що специфіка осмислення воєнної реальності та її репрезентації авторами узалежнена від статусу комуніканта як автора-спостерігача за подіями та автора-учасника подій. Якщо автори-спостерігачі за подіями чітко усвідомлюють свої комунікаційні наміри для досягнення конкретних комунікаційних ефектів (зокрема впливу на громадську думку), то автори-учасники передусім прагнуть актуалізувати персональний пережитий досвід конкретних подій, осмислити його, поділитися з аудиторією, відрефлексувати. Виявлено, що збірка Є. Шишацького «Мандрівка до потойбіччя. Маріуполь» у вигляді «щоденникових записів» демонструє суб’єктивний досвід автора, пережитий ним під час мандрівки до Маріуполя з волонтерською місією – допомогти своїм рідним та землякам. Здобутий досвід суттєво вплинув на ціннісні орієнтири автора, адже він ретроспективно розповів про перешкоди, з якими зіткнувся на своєму шляху та які йому не вдалося подолати, про особливості адаптації до нової реальності – воєнної.
the article emphasizes that modern Ukrainian military documentary literature is developing at a fast pace, which is due to the modern social context – a full-scale war in Ukraine due to the invasion of the Russian Federation. A long stay in wartime conditions requires understanding, evaluation of events, actualization and explanation for both Ukrainian and foreign audiences, which explains the authors’ interest in this way of reflecting wartime reality. the research focuses on identifying the potential of the narrative method of organizing material in documentary collections about the war in Ukraine. It is emphasized that the specificity of understanding the military reality and its representation by the authors depends on the status of the communicator as an author-observer of the events and the author-participant of the events. If the authors-observers of the events are clearly aware of their communication intentions to achieve specific communication effects (in particular, influence on public opinion), then the participating authors first of all strive to actualize the personal experience of specific events, to think about it, to share it with the audience, to reflect. It was revealed that the collection of e. Shishatskyi «Journey to the Beyond. Mariupol» in the form of «diary entries» – demonstrates the subjective experience of the author, which he experienced during a trip to Mariupol with a volunteer mission, – to help his relatives and countrymen. the experience gained had a significant impact on the author’s value orientations, because he retrospectively spoke about the obstacles he encountered on his way and which he was unable to overcome, about the peculiarities of adaptation to the new reality – the military.
Опис
Ключові слова
війна в Україні, воєнна документалістика, воєнна реальність, авторські комунікаційні наміри, наратив, war in Ukraine, war documentary, military reality, author’s communicative intentions, narrative
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
ORCID:
УДК