АДРЕСНА СКЕРОВАНІСТЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астрапринт
Анотація
У розвідці проаналізовано наслідки впливу факторів культурного порядку на адресата рекламної інформації, обґрунтовано доцільність врахування соціальних факторів (належність до референтної групи, роль і статус реципієнта)при розробці рекламного звернення.
В статье проанализированы результаты влияния факторов культурного порядка на поведение адресата рекламной информации, доказана целесообразность учета социальных факторов(принадлежность к референтной группе, роль и статус реципиента) при разработке рекламного обращения.
The consequences of the cultural factors’ influence on the consumer behaviour of the addressee of the advertising information are found out in the research. The expediency of taking into account the social factors while working out the advertising address is also grounded in the article.
Опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць / Коллект. автор, вiдп. ред.: Александров, Олександр Васильович ; укр.. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2010.
Ключові слова
цільова аудиторія рекламного тексту, адресат, соціальна роль, референтна група, целевая аудитория рекламного текста, адресат, социальная роль, референтная группа, target audience, the addressee of an advertising text, social role, reference group
Бібліографічний опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК