«Соборное» авторство и целостность христианского символического произведения

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті аналізуються основні аспекти категорії авторства християнського символічного твору у її триєдинстві: Бог, автор і читач. Висвітлено особливості вербального творчого мислення, яке здійснює операції артикуляції та синтезу на семантичному рівні.
В статье исследуются основные аспекты категории авторства христианского символического произведения в ее триединстве: Бог, автор и читатель. Освещены особенности вербального творческого мышления, которое осуществляет операции артикуляции и синтеза на семантическом уровне.
The main aspects of the category of authorship in Christian symbolic writing are analysed in its trinity (God, author and reader) in this article. The peculiarities of verbal creative thinking which fulfills operations of articulation and synthesis on the semantic level are illustrated.
Опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2013.
Ключові слова
авторство, християнський символізм, цілісність, творче мислення, христианский символизм, целостность, творческое мышление, authorship, Christian symbolism, entirety, creative thinking
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК