Принципи виховання дітей в культурі українців як можливість міжпоколінної передачі етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля та Південно-Східного Поділля)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У дослідженні наведено основні принципи виховання дітей завдяки яким відбувається обмін етнокультурною інформацією між поколіннями. На основі польового матеріалу дано характеристику засобам та методам виховання на Опіллі та Південно-Східному Поділлі.
In research shows the main upbringing of children principles by which ethnocultural's information is exchanged between generations. Based on field data given to characteristic means and methods of education in Opole and Southeast Podolia.
исследовании приведены главные принципы воспитания детей благодаря которым происходит обмен этнокультурной информации между поколениями. На основе полевого материала дана характеристика средствам и методам воспитания на Ополье и Юго-Восточном Подолье.
Опис
«Записки історичного факультету» 24 випуск : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2013.
Ключові слова
принципи виховання, етнопедагогіка, польовий матеріал, міжпоколінне транслювання, principles of education, ethnopedagogics, field data, generation's broadcast, принципы воспитания, этнопедагогика, полевой материал, поколениями трансляции
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК