Відносини США з країнами Латинської Америки у 2001-2013 pp.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття має на меті показати роль і місце країн Латинської Америки у зовнішній політиці адміністрацій Дж. Буша-молодшого та Барака Обами в контексті змін пріоритетів на п очатку XXI ст. Показано розробку нової доктрини зовнішньої політики США, основні завдання латиноамериканської політики США, прорахунки у діяльності американських адміністрацій.
Статья призвана показать роль и место стран Латинской Америки во внешней политике администраций Дж. Буша-младшего и Барака Обамы в контексте изменений приоритетов в начале XXI в. Показана разработка новой доктрины внешней политики США, основные задачи латиноамериканской политики США, проблемы в деятельности американских администраций.
This article aims to show the role and place of Latin American states in foreign policy of George W. Bush and Barak Obama administrations in the context of changes of priorities at the beginning of XXI c. There was showed the development of the new doctrine of foreign policy of the USA, the main aims of Latin American politics of the USA, and problems in activities of US administrations.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2014.
Ключові слова
Латинська Америка, зовнішня політика США, доктрина Буша, Латинская Америка, внешняя политика США, доктрина Буша, Latin America, US foreign policy, Bush Doctrine
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК