Назви тварин як лексична база творення українських прізвищ (на матеріалі прізвищ мешканців Тростянецького району Вінницької області)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано прізвища Тростянецького району Вінницької області, мотивувальною основою для яких послугували назви тварин. Здійснено лексико-семантичну класифікацію мотиваторів цих прізвищ, в результаті чого виокремлено 7 тематичних груп. В ході дослідження було встановлено фаунімічні назви, від яких були утворені прізвища зазначеного регіону, та визначено найбільш продуктивні з них.
В статье проанализированы фамилии Тростянецкого района Винницкой области, мотивирующей основой для которых послужили названия животных. Осуществлена лексико-семантическая классификация мотиваторов этих фамилий, в результате чего выделено 7 тематических групп. В ходе исследования был установлен состав фаунимических названий, от которых были образованы фамилии указанного региона, и определены наиболее продуктивные из них.
In this article we analyzed last names of Trostianets district in Vinnytsia region. The subject of the analysis is the last names derived from names of animals. In Trostianets district there are three thousand one hundred and twenty five last names, which include 122 last names of animal origin and create their own lexical-semantic group. The lexical and semantical classification of these last names was carried out, resulting in their division into 7 thematic groups.Basing on the citizens’ last names derived from the names of animals, most lexemes indicate names of wild birds, domestic and wild animals – 63% out of the total number of the last names derived from the names of the fauna. The smallest is the group of the last names that emerged from the names of domestic birds, insects, rodents (21 % in this LSG). In general, the lexical-semantic group of the last names reveals the richness of the Ukrainian language vocabulary at the time, when the system of last names was formed.
Опис
Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. 19.-Одеса: ОНУ, ВД „Букрек”, 2015
Ключові слова
лексико-семантична група, антропонім, апелятив, тварини-символи, мотивувальна основа, лексико-семантическая группа, антропоним, апеллятив, животные-символы, мотивирующая основа, lexical and semantical group, anthroponym, appellative, symbols of animals, motivational basis
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК