Репрезентація іміджу ведучого новин на сучасному українському телебаченні (на прикладі ведучих «ТСН» Святослава Гринчука та Наталії Островської)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У сучасному інформаційному просторі важливу роль відіграють телевізійні новини, які є найзатребуванішою формою поширення інформації, а відтак, важливе місце займають ведучі новин. Адже телеведучі прямо чи опосередковано мають вплив на глядача та виступають посередниками між аудиторією та журналістами. Дослідник М. Маргалик писав: «У випуску новин ми разом з новинами отримуємо деяку психологічну підтримку, чи навпаки, відчуваємо її відсутність. Ведучий – це таке обличчя, на яке хочеться дивитися ще раз» [5]. Реципієнт, у свою чергу, споживає ту ключову інформацію, яку подає ведучий через екран телевізора. Цей ланцюг, на нашу думку, є безперервним, особливо зараз, коли аудиторія потребує оперативної інформації від ведучих про головне, що відбувається в країні. У статті досліджено образ ведучого новин, його манеру викладу інформації, її доступність, а головне – особливості побудови іміджу. Було досліджено імідж Святослава Гринчука та Наталії Островської, які є одними з найупізнаваніших ведучих інформаційних новин на каналі «1+1», з метою кращого сприймання інформації, що носить новинний характер.
In the modern information space, an important role is played by television news, which is the most popular form of information dissemination, and therefore, an important place is occupied by news presenters. After all, tV presenters directly or indirectly influence the audience and act as mediators between the audience and journalists. Researcher M. Margalyk wrote that: “In the newscast, together with the news, we receive some psychological support, or vice versa, we feel its absence. the presenter is such a face that you want to look at again” [5]. the recipient, in turn, consumes the key information that the presenter provides through the tV screen. this chain, in our opinion, is continuous, especially now, when the audience needs operational information from the presenters about the main things that are happening in the country. the article examines the image of the news anchor, his manner of presenting information, its accessibility, and most importantly, the peculiarities of image building. the image of Svyatoslav grinchuk and Natalya Ostrovska, who are among the most recognizable news anchors on the “1+1” channel, was studied in order to better perceive information of a news nature.
Опис
Ключові слова
імідж, іміджеологія, іміджева стратегія, образ ведучого, канал «1+1», «ТСН», Святослав Гринчук, Наталія Островська, image, imageology, image strategy, presenter’s image, “1+1” channel, “tSN”, Svyatoslav Grynchuk, Nataliya Ostrovska
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
ORCID:
УДК