Сугесто-маніпулятивна специфіка ергонімної лексики в рекламному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено вагомим елементам рекламного дискурсу – ергонімам, товарним знакам і торговельним маркам, зокрема їхньому сугесто-маніпулятивному потенціалу. Метою нашої розвідки є окреслити сугесто- маніпулятивні можливості ергонімної лексики в рекламному дискурсі. Для реалізації мети потрібно виконати низку завдань: розглянути поняття ергонім, товарний знак, товарна марка, бренд, рекламний знак, окресливши спільні та відмінні риси; виокремити впливові актуалізатори ергонімної лексики в рекламному дискурсі.
The article is devoted to important elements of advertising discourse ‒ ergonyms, trademarks and trademarks, in particular, their suggestive-manipulative potential. The purpose of our research is to outline the suggestive-manipulative possibilities of ergonomic vocabulary in advertising discourse. To realize the goal, you need to perform a number of tasks: consider the concepts of ergonim, trademark, trademark, brand, advertising sign, outlining common and distinctive features; to single out influential actualizers of ergonomic vocabulary in advertising discourse.
Опис
Ключові слова
ергонім, ергонімна лексика, товарний знак, торговельна марка, сугесто-маніпулятивний потенціал, рекламний дискурс, «якірна» техніка, ergonym, trademark, suggestive-manipulative potential, advertising discourse, “anchoring”
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК