Глосарій основних ономастичних та когнітивних термінів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті пропонується глосарій основних ономастичних та когнітивних термінів. Метою статті є дослідження проблеми системати- зації і вдосконалення ономастичної та когнівтиної термінології. Об’єктом нашої розвідки є хрематономастика та когнітивна ономастика, предме- том — термінологія в межах цих двох наук. Одним із невідкладних завдань сучасної хрематономастики вбачаємо необхідність упорядкування терміно- логії. Актуальність дослідження хрематонімів полягає в недостатній вивче- ності ономастичної терміносистеми й нестачі відповідної термінологічної лексики, що зумовлює потребу вироблення та уніфікації загальних критеріїв для терміноформування. Практична цінність роботи полягає в новому ра- курсі дослідженні хрематономастичної проблеми та вдосконаленні метамо- ви в галузях ономастики і когнітивної ономастики.
The article offers a glossary of the main onomastic and cognitive terms. The purpose of the article is to investigate the problem of systematization and enhancement of the onomastic and cognitive terminology. The object of our study is the chremanonomastics and cognitive onomastics, the subject is the terminology within these two sciences. One of the urgent tasks of modern chrematonomastics is the necessity to sunify and develop new terminology. The relevance of the study of chrematonyms consists of the insufficient research of the onomastic terminological system and the lack of appropriate terminology that causes the need to develop and unify the general criteria for the terms formtion. The practical value of the work lies in a new perspective on the study of the chremtonymic problem.
В статье предлагается глоссарий основных ономастических и когнитивных терминов. Целью статьи является исследование проблемысистематизации и совершенствования ономастической и когнивтиной тер- минологии. Объектом нашего исследования является хрематономастика и когнитивная ономастика, предметом — терминосистемы в пределах этих двух наук. Одной из неотложных задач современной хрематономастики яв- ляется необходимость упорядочения и создания новой терминологии. Акту- альность исследования хрематонимов заключается в недостаточной изучен- ности ономастической терминосистемы и недостатка соответствующей терминологической лексики, что обусловливает необходимость выработки и унификации общих критериев для терминоформирования. Практическая ценность работы заключается в новом ракурсе исследовании хрематонома- стической проблемы и совершенствовании метаязыка в отраслях ономасти- ки и когнитивной ономастики.
Опис
Ключові слова
власна назва, ономастика, когнітивна ономастика, хрематономастика, имя собственное, ономастика, когнитивная ономастика, хрематономастика, proper name, onomastics, cognitive onomastics, chrematonymics
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК