Дериваційні моделі оказіоналізмів у мові сучасних українських та російських письменників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено проблемі оказіонального словотворення у творах сучасних українських та російських письменників. Визначено типи словотвору — афіксальний та композитний — та простежено основні дериваційні моделі.
The article is devoted to problem occassional words formation in products of Ukrainian and Russian writers. The word formation types, being the affixal and the composital one, were defined in this article and the main derivational models were traced.
Опис
Ключові слова
українська мова, російська мова, деривація, оказіоналізм, Ukrainian language, Russian language, derivational, ocassionalism
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК