Склад жирних кислот бактерій штаму Enterococcus italicus ОНУ547

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета. Визначення складу жирних кислот бактерій штаму E. italicus ОНУ547 продуцента бактеріоцину та його попередньої ідентифікації. Методи. У роботі використовували штам E. italicus ОНУ547, який було виділено з ферментованої капусти з Таїланду. Бактерії культивували на 1,5% агаризованому середовищі de Man, Rogosa and Sharpe (MRS). Жирнокислотний склад бактерій штаму E. italicus ОНУ547 визначали за допомогою газового хроматографа Agilent 7890, оснащеного колонкою Ultra 2 (25 м х 0,2 мм) (Agilent Technologies, Санта-Клара, Каліфорнія, США) з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock. Результати. Вперше показано, що домінуючими жирними кислотами бактерій штаму E. italicus ОНУ547 є октадеценові кислоти (61,52%). Гексадеканова кислота також присутня у відносно високій концентрації та складала 26,41% від загальної кількості. Інші виявлені жирні кислоти (С17:0, С20:1w7c, С12:0, С19:0 цикло w8c, С18:0, С14:0, С16:1) присутні в значно менших кількостях, та складали від 0,18% до 6,30%. Висновки. У складі ліпідів досліджуваних бактерій переважають ненасичені жирні кислоти. За спектром жирних кислот досліджувані бактерії віднесено до виду E. italicus.
Реферат Цель. Определение состава жирных кислот бактерий штамма E. italicus ОНУ547 продуцента бактериоцина и его первичной идентификации. Методы. В работе использовали штамм E. italicus ОНУ547, который было выделено из тайской ферментированной капусты. Бактерии культивировали на 1,5% агаризованной среде de Man, Rogosa and Sharpe (MRS). Жирнокислотный состав бактерий штамма E. italicus ОНУ547 определяли с помощью газового хроматографа Agilent 7890, оборудованного колонкой Ultra 2 (25 м х 0,2 мм) (Agilent Technologies, Санта-Клара, Калифорния, США) с использованием автоматической системы идентификации микроорганизмов MIDI Sherlock. Результаты. Впервые показано, что доминирующими жирными кислотами бактерий штамма E. italicus ОНУ547 являються октадеценовые кислоты (61,52%). Гексадекановая кислота также присутствует в относительно высокой концентрации и составляла 26,41% от общего количества. Другие выявленные жирные кислоты (С17:0, С20:1w7c, С12:0, С19:0 цикло w8c, С18:0, С14:0, С16:1) присутствуют в значительно меньших количествах и составляли от 0,18% до 6,30%. Выводы. В составе липидов исследуемых бактерий преобладают ненасыщенные жирные кислоты. За спектром жирных кислот исследуемые бактерии отнесено к виду E. italicus.
Aim. Determination of fatty acid composition of bacteria of bacteriocin producing the strain E. italicus ONU547 and of its preliminary identification. Methods. The strain E. italicus ONU547, isolated from Thai fermented cabbage was used in the work. The bacteria were cultivated on the medium de Man, Rogosa and Sharpe (MRS) with 1.5% agar. The fatty acid composition of bacteria of E. italicus ONU547 strain was determined by gas chromatograph Agilent 7890 equipped with Ultra 2 column (25 m х 0,2 mm) (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) using the automatic system of identification of microorganisms MIDI Sherlock. Results. Octadecenoic acids are dominating fatty acids (61.52%) of bacteria of E. italicus ONU547 strain and it has been showed for the first time. Hexadecanoic acid is also present at relatively high concentration and comprised 26.41% from total amount. Other detected fatty acids (С17:0, С20:1w7c, С12:0, С19:0 cyclo w8c, С18:0, С14:0, С16:1) are present in much lower quantities and comprised from 0.18% to 6.30%. Conclusions. Unsaturated fatty acids are predominant in lipid composition of the studied bacteria. The studied bacteria were identified as E. italicus based on the spectrum of fatty acids.
Опис
Ключові слова
жирні кислоти, газова хроматографія, E. italicus ОНУ547, жирные кислоты, газовая хроматография, fatty acids, gas chromatography
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
DOI
ORCID:
УДК