Теорія соціальної роботи в сучасному українському контексті соціальної роботи та в перспективі переосмислення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу сучасної теорії соціальної роботи в Україні та обговоренню перспектив її переосмислення у контексті воєнних дій, після війни. Автор розглядає історичний розвиток і сучасний стан соціальної роботи, її методологічну базу та теоретичні підходи, що застосовуються в різних сферах соціальної практики. В умовах воєнного конфлікту соціальна робота стикається з необхідністю адаптації до змінених соціальних умов і потреб населення. Автор визначає ключові засади для розробки нових теоретичних концепцій, що будуть відповідати викликам післявоєнного відновлення. Особлива увага приділяється необхідності інтеграції теорії кризового втручання, травмоцентрованих підходів та розвитку спільнот як основи для стабілізації та відновлення соціальної сфери. Окремий огляд надано якості життя українського суспільства в післявоєнний період, теоретичним та практичним змінам, здатним оперативно реагувати на суспільні виклики та сприяти соціальному зціленню нації.
The article is dedicated to the analysis of contemporary social work theory in Ukraine and the discussion of prospects for its reevaluation in the context of post-war actions. The author examines the historical development and current state of social work, its methodological foundation, and theoretical approaches applied in various spheres of social practice. In conditions of armed conflict, social work faces the necessity of adapting to changing social conditions and the needs of the population. The author identifies key principles for developing new theoretical concepts that will respond to the challenges of post-war recovery. Special attention is given to the need for integrating crisis intervention theory, trauma-informed approaches, and community development as the basis for stabilizing and restoring the social sphere. A separate review is provided regarding the quality of life in Ukrainian society during the post-war period, theoretical and practical changes capable of responding promptly to societal changes and contributing to the social healing of the nation.
Опис
Ключові слова
теорія соціальної роботи, соціальна робота, якість життя, соціальна робота після війни, кризове втручання, травмоцентрований підхід, сімейна терапія, кейс, соціальна справедливість, соціальний капітал, мультидисциплінарна команда, social work theory, social work, quality of life, post-war social work, crisis intervention, trauma-informed approach, family therapy, case, social justice, social capital, multidisciplinary team
Бібліографічний опис
Психологія та соціальна робота
ORCID:
УДК